• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week tegen de eenzaamheid

gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022

Hebt u ooit gehoord van ‘Onze Lieve Vrouw der een­zaam­heid’? Tijdens de corona lockdown kwam pater Jan Stuyt SJ haar op het spoor.

Eenzaam­heid, mis­schien hebt u daar in corona­tijd regel­ma­tig mee gewor­steld. Dat is geen pret­tig gevoel. Gelukkig komt er de laatste jaren meer aan­dacht voor de een­zaam­heid waar­on­der mensen kunnen lij­den. Denk maar aan de oproep die deze zomer regel­ma­tig heeft geklonken, tussen de reclame­be­richten op radio en TV, om extra aan­dacht te geven aan ouderen: omdat hun kin­de­ren en klein­kin­de­ren op vakantie waren en allerlei organi­sa­ties en vereni­gingen een vakantiestop hiel­den. Te­gen­woor­dig wordt er zelfs jaar­lijks een lan­de­lijke Week tegen Eenzaam­heid geor­ga­ni­seerd die op allerlei manieren uitdaagt tot ini­tia­tie­ven om een­zaam­heid onder mensen te bestrij­den.

Als Bernardus­paro­chie be­lang­rijk om ook iets mee te doen, zo dachten we in de Werk­groep Diaconie. Daarom or­ga­ni­se­ren we op

3 ok­to­ber van 13.30 tot en met 16.00u een gezellige mid­dag voor de 55+ers in ons mid­den, op locatie Cuypers­zaal (onder de basiliek te Ouden­bosch, ingang via het Doelpad). Men hoeft geen lid te zijn van de pa­ro­chie om binnen te lopen en mee te doen. Voorop staat de ont­moe­ting met elkaar. Een verhaal over Onze Lieve Vrouw der Eenzaam­heid prikkelt die mid­dag tot onderling gesprek.  

Bent u geïn­te­res­seerd? Meldt u dan aan vóór 27 sep­tem­ber: tele­fo­nisch, of schrifte­lijk via het deelname­for­mu­lier dat u op het vermelde adres afgeeft of in de brievenbus doet 

Deelname­for­mu­lier Pdf

Toegang: vrije gift.

Werk­groep diakonie van de Bernardus­paro­chie

Aanmel­den via:

Bosschen­hoofd:
Pastoor van Breugel­straat 52
Tel. 06-16 54 08 40

Hoeven:
Sint Janstraat 38
Tel. 0165-502 336 (maan­dag, woens­dag en vrij­dag tussen 9.30-11.30u)

Oud Gastel:
Korte Dreef 4
Tel. 0165-511 286 (maan­dag en vrij­dag tussen 10.00-12.00u)

Ouden­bosch:
Markt 59
Tel. 0165-330 502 (op werk­da­gen tussen 9.00-12.00u)


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose