• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

gepubliceerd: donderdag, 27 januari 2022

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari te versoepelen.
Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerk­ge­bouw. Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk en vie­rin­gen kunnen weer zon­der toegangsbe­wijs of aanmel­ding wor­den bijgewoond.

Meer in­for­ma­tie kunt u hier­on­der lezen.

Versoepeling corona­maat­re­ge­len met ingang van 26 januari
De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerk­ge­bouw. Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.
Uit een recent onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans blijkt dat kerk­gan­gers na twee jaar corona met name het samen­ko­men en vieren in de kerk het meeste missen. De bis­schop­pen zijn verheugd dat gelo­vi­gen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacra­menten te vieren.
Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting zullen wor­den bezocht door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.
Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere kerke-lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen, tot 22.00 uur weer moge­lijk.
De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.
Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed wordt geventileerd, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties is voor zan­gers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbe­wijs nodig wanneer de repe­ti­ties buiten het kerk­ge­bouw wor­den gehou­den, dus daar waar de algemene regels van de rijksover­heid van toepas­sing zijn.
Versoepeling corona­maat­re­ge­len met ingang van 26 januari
De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerk­ge­bouw. Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.
Uit een recent onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans blijkt dat kerk­gan­gers na twee jaar corona met name het samen­ko­men en vieren in de kerk het meeste missen. De bis­schop­pen zijn verheugd dat gelo­vi­gen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacra­menten te vieren.
Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting zullen wor­den bezocht door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.
Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere kerke-lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen, tot 22.00 uur weer moge­lijk.
De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.
Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed wordt geventileerd, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties is voor zan­gers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbe­wijs nodig wanneer de repe­ti­ties buiten het kerk­ge­bouw wor­den gehou­den, dus daar waar de algemene regels van de rijksover­heid van toepas­sing zijn.

Versoepeling corona­maat­re­ge­len met ingang van 26 januari

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerk­ge­bouw. Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Uit een recent onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans blijkt dat kerk­gan­gers na twee jaar corona met name het samen­ko­men en vieren in de kerk het meeste missen. De bis­schop­pen zijn verheugd dat gelo­vi­gen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacra­menten te vieren.

Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting zullen wor­den bezocht door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. Ge­za­men­lijk koffie­drin­ken na afloop van een vie­ring wordt nog dringend afgera­den.

Naast vie­rin­gen zijn - met inachtne­ming van alle basis­maat­re­ge­len - ook andere ker­ke­lijke bij­een­komsten, zoals catechese­bij­een­komsten en ver­ga­de­ringen, tot 22.00 uur weer moge­lijk.

De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucha­ris­tisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan wor­den uit­gereikt. Bij de uit­rei­king van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tong­com­mu­nie wordt nog niet toe­ge­staan. Voor gelo­vi­gen die niet op de hand de communie willen ont­van­gen blijft de bestaande oplos­sing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.

Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed wordt geventileerd, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan. Voor koor­re­pe­ti­ties is voor zan­gers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbe­wijs nodig wanneer de repe­ti­ties buiten het kerk­ge­bouw wor­den gehou­den, dus daar waar de algemene regels van de rijksover­heid van toepas­sing zijn 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose