• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onderzoek Actie Kerkbalans

Hoe we de kerk vorm geven na tijden van corona

gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021

Met een onder­zoek onder kerk­gan­gers in Neder­land wil Actie Kerk­ba­lans ant­woord krijgen op de vraag hoe we de kerk vorm geven na tij­den van corona. De afgelopen twee jaar hebben kerken geïnves­teerd in creatieve en digitale oplos­singen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerk­gan­gers eventueel graag behou­den voor de toe­komst?

Namens Actie Kerk­ba­lans is Citisens op 18 ok­to­ber een grootschalig onder­zoek gestart onder kerk­gan­gers van vier kerk­ge­noot­schappen in Neder­land: de Rooms-katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oudkatho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Aan leden en kerk­gan­gers wordt gevraagd een vragen­lijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn beleven en beleefd hebben in tij­den van lockdown. De nadruk in de vragen­lijst ligt op de kerk van de toe­komst. Hoe geeft ker­ke­lijk Neder­land de kerk van de toe­komst vorm, ook met het oog op de ver­an­de­ringen door corona?

In de vragen­lijst wordt kerk­gan­gers gevraagd wat hun kerk of zij­zelf hebben geleerd in tij­den van lockdown en wat zij daar­van wel of niet zou­den willen behou­den voor de toe­komst, en waarin de kerk moet inves­te­ren voor de ko­men­de jaren. Ook komt in het onder­zoek de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans zelf aan bod. In het onder­zoek wordt kerk­gan­gers gevraagd wat zij van de actie vin­den en waarom ze hun plaat­se­lijke kerk al dan niet fi­nan­cieel steunen.

U kunt meedoen aan het onder­zoek via www.gevenaande­kerk.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose