• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenaktie project 2016

Ouderenzorg in China

gepubliceerd: maandag, 25 januari 2016

Net als ieder jaar begint op Aswoens­dag de Vasten­tijd en start de Vastenaktie­cam­pagne. Dit is het moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad! De vas­ten­tijd is een tijd van be­zin­ning en sober­heid.

Vastenaktie spoort ons aan tot een grotere soli­da­ri­teit: mensen die het wat beter hebben, kunnen een groot verschil maken in het leven van mensen die het met min­der moeten doen. In onze pa­ro­chie hebben we gekozen voor een eigen project. Samen met de Pa­ro­chie Levend Water in de regio Weesp - Muiden willen we een bijdrage leveren aan een project in China. De keuze is mede inge­ge­ven door de aan­dacht voor de pro­ce­dure van zalig­ver­kla­ring van mgr Schraven en gezellen. Een van die gezellen is de Oudenbossche broe­der Anton Geerts. Ze wer­den in de jaren ‘30 van de vorige eeuw in China vermoord door de Japanse bezetter, omdat ze wei­ger­den meisjes en vrouwen te laten gebruiken als troostmeisjes. Door hernieuwde contacten in China is er ook aan­dacht voor de actuele noden daar.

Vastenaktie­pro­ject

De bis­schop van Tangshan City in de provincie Hebei heeft in 2005 een centrum opgericht voor ouderen die leven in de marge van de samen­le­ving. Het betreft vooral oudere, zieke en terminale pa­tiën­ten. Doordat de jon­ge­ren, ge­dwon­gen door werkeloos­heid op het plat­te­land, ver­trek­ken naar de grote ste­den, kunnen ze hun ouders niet voldoende hulp bie­den. Ten gevolge van de één-kind poli­tiek zijn de meeste ouderen dan ook aangewezen op hulp van buitenaf. Hierin speelt de Katho­lie­ke Kerk een bij­zon­dere rol. Het tehuis waar deze mensen wor­den op­ge­van­gen is van de Kerk maar is in een armoe­dige staat en is toe aan een opknapbeurt. In het centrum zijn ruim 600 vrij­wil­li­gers actief. Het centrum is af­han­ke­lijk van vrij­wil­lige bijdragen van sponsors en par­ti­cu­lieren. De opbrengst van de Vastenaktie zal wor­den besteed aan medische zorg, medicijnen, betere huis­ves­ting en twee rol­stoelen.

Collectes

Dit eigen doel project is inge­diend bij Vastenaktie Neder­land en die heeft het goedge­keurd. Dat betekent dat al het geld dat we contant ont­van­gen via collectes / vasten­zakjes / offerkist en het geld van de machti­gingen, die zijn beves­tigd aan het vasten­zakje, wordt toege­schre­ven aan ons project. Het geld dat u overmaakt via een ‘donateurs­brief’ (acceptgiro) wordt gebruikt voor het lan­de­lijk project in Oeganda en niet voor ons project. Met de opbrengst van de caritas­col­lec­tes op 6 en 7 februari (Carnaval) en 5 en 6 maart en de bijdrage van de pa­ro­chie Weesp en Muiden, hopen we het gevraagde bedrag van € 5000,- te kunnen overmaken naar dit tehuis. Vastenaktie biedt ons een unieke kans om onze mede­mens in China te steunen. Soli­da­ri­teit begint immers wanneer wij ons laten raken.

Vasten­maal­tijd

Het Jaar van de Barm­har­tig­heid is een mooie gelegen­heid om dat te laten merken, ook tij­dens de Vasten­maal­tijd die in oecu­me­nisch ver­band wordt geor­ga­ni­seerd op maan­dag 29 februari in ‘de Pastorije’ aan de Fenkel­straat in Ouden­bosch. U bent welkom vanaf 17.15 uur. Om 17.45 uur begint de maal­tijd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd die ten goede komt aan de projecten van Vastenaktie. Na de maal­tijd wor­den deze ge­pre­sen­teerd.

namens de werk­groep Diaconie,
diaken Peter Hoefnagels

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.





 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose