• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jongere gedoopt

gepubliceerd: maandag, 25 oktober 2021

Jaar­lijks wor­den tien­tal­len kin­de­ren gedoopt in de Basiliek. Daar­naast wor­den ook vol­was­se­nen gedoopt. Het dopen van jon­ge­ren in de leef­tijdscate­go­rie van 12 tot 18 jaar komt min­der vaak voor. Zo ont­ving op zon­dag 17 ok­to­ber Morris Smit (18 jaar oud) het doopsel, de Eerste heilige Communie en het Vormsel. Deze drie sacra­menten wer­den door pastoor Maickel Prasing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring toege­diend. Voor­af­gaand aan deze gebeur­te­nis heeft Morris zich gedurende een aantal maan­den met catechese­ge­sprekken voor­be­reid. Een paar dagen na de vie­ring stelde ik Morris enkele vragen.

 

Waarom wilde je deze drie sacra­menten ont­van­gen?

Tijdens de catechese heb ik Jezus leren kennen uit de verhalen in het evan­ge­lie. Ik zag daar­mee een per­spec­tief in mijn leven van geloof, hoop en liefde. Dat vormde een keer­punt en ik wilde een leer­ling van Jezus wor­den.’

Wat vond je van de vie­ring ?

‘Ik heb een dag van te voren nog met de pastoor geoefend, zodat ik wist wat er zou komen. Ik vond de vie­ring echt prach­tig, zo in een volle kerk.’

Hoe ga je je ver­der ont­wik­ke­len als leer­ling van Jezus?

Ik wil met mijn geloof bezig blijven, maar er óók wat mee doen. Ik ben blij dat ik heb geleerd om zelf­stan­dig in de Bijbel te kunnen lezen en nagaan wat dat voor je eigen leven betekent. Daardoor weet ik dat God voor mij zorgt en dat alles goed zal komen.’

Wat vond je tij­dens de voor­be­rei­ding de mooiste Bijbel­tekst?

Ik vond de gelijkenis van de verloren zoon echt prach­tig: over die jongste zoon die alles verknalt en dan naar zijn vader terug­keert. En dat z’n vader hem dan omarmt en alles weer goed is. Ik vind dat zo’n mooie beschrij­ving die Jezus ons geeft over de goed­heid en barm­har­tig­heid van zijn en onze Vader. God wil mij ook omarmen.’

Frans van den Bosch, pas­to­raal assis­tent


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose