• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Triduüm

Halderberge en Kruisland 2021

gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021

Dit jaar was het Triduüm nog in aan­ge­paste vorm mede door het coronabeleid, voorge­schre­ven door het RIVM. Na het afsluiten van het Triduüm op don­der­dag 29 juli was er bij de organi­sa­tie en alle vrij­wil­li­gers grote tevre­den­heid, ondanks dat het aantal gasten was ver­deeld over 3 dagen.
Veel ver­trouwde gezichten uit de omliggende kerk­dorpen hebben het Triduüm weer bezocht.Tijd voor ont­moe­ting en samen­zijn, maar vooral genieten. Het waren 3 gewel­dig mooie dagen, mede door het en­thou­sias­me van de gasten, het weerzien van elkaar en de fijne on­der­lin­ge samen­wer­king van de vrij­wil­li­gers. Voor de gasten was er een gevarieerd dag­pro­gramma met extra aan­dacht voor 65 jaar Triduüm dat helaas vorig jaar niet door kon gaan. Aller­eerst een warm welkom voor ie­der­een met koffie en gebak met aan­slui­tend een eucha­ris­tie­vie­ring die werd afgesloten met een ge­za­men­lijke ze­ge­ning.

Het thema van dit jaar was: “Geloof, hoop en liefde” Een thema dat in de vie­ring dui­de­lijk naar voren kwam. Dank ook aan het koor dat al velen jaren de zang en muziek ver­zorgt tij­dens de vie­rin­gen.
Na een heer­lijke lunch, tijd voor ontspan­ning met bingo, muziek, ver­zorgd door accordeonisten met tussendoor een optre­den van een tonprater.De dag werd afgesloten met nog een maal­tijd en tij­dens deze maal­tijd was er muziek en uitleg over de wer­king van een klein draaiorgeltje. Daarna is ie­der­een goed gestemd huis­waarts gegaan. Dank aan ie­der­een en alle sponsoren die het moge­lijk maken om het jaar­lijkse Triduüm te or­ga­ni­se­ren, in het bij­zon­der ook ”Het Veerhuis”.
Onze gasten hebben tij­dens de vaste collecte ook een aar­dige duit in het zakje gedaan, ook daarvoor onze dank.
Het 67ste Triduüm in 2022 zal zijn op: dins­dag 26 juli, woens­dag 27 juli en don­der­dag 28 juli.
Wilt u meer in­for­ma­tie over het Triduüm, neem dan contact op met: Dhr. M. van Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud-Gastel. Tel: 0165 513527/ 0653410054, email: mvzun­dert1954@gmail.com


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose