• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kanselbericht

zondag 2 mei 2021

gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021

Beste mensen,

Namens het pas­to­raal team en de pa­ro­chie­besturen van de Immanuel­paro­chie en de pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mede­de­ling over het pas­to­raal team doen.

Aller­eerst willen we u in­for­meren over de ge­zond­heids­si­tua­tie van onze pastoor. Pastoor Prasing is sinds afgelopen maan­dag weer thuis. In de pastorie herstelt hij van de coronabesmet­ting die hij had opgelopen. Hij zal de ko­men­de weken nog rust moeten hou­den, maar we ver­wach­ten dat hij daarna gaandeweg zijn werk­zaam­he­den weer kan her­vat­ten. We zijn dank­baar voor alle onder­steu­ning van collega's en oud-collega's die het moge­lijk maken om vie­rin­gen in onze pa­ro­chies zoveel moge­lijk te laten door­gaan.

Zoals bekend is het pas­to­raal team van onze pa­ro­chies klein gewor­den. Onze besturen en onze pastoor hebben regel­ma­tig met het bisdom ge­spro­ken over aan­vul­ling van het team. Bis­schop Liesen heeft een beroep gedaan op pas­to­raal werkster Petra Mergaerts om lid te wor­den van het pas­to­raal team. Petra heeft kennis gemaakt met het team en de pa­ro­chie­besturen, Die kennis­ma­king is posi­tief verlopen en we zien haar graag komen.

Sinds 2009 is Petra werk­zaam als pas­to­raal werkster in de Sint Norbertus-pa­ro­chie in Roosendaal en ze is daar op dit moment team­lei­der. Bis­schop Liesen heeft haar gevraagd om tot 1 januari in deel­tijd werk­zaam te blijven in de St. Norbertus­paro­chie om haar taken daar goed te kunnen overdragen. Ze zal daarom vanaf 1 mei voorlopig gedurende twee dagen per week haar werk bij ons beginnen. In de ko­men­de weken zal ze kennis­ma­ken met onze pa­ro­chies. Petra zal alge­meen pas­to­rale taken op zich nemen en met name aan­dacht geven aan het diaco­naal-cateche­tisch pro­gram­ma in ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch. Het moment waarop Petra als nieuw teamlid zal wor­den ge­pre­sen­teerd moet nog wor­den bepaald. We hou­den u daar­van op de hoogte.

 

Pas­to­raal team en beide pa­ro­chie­besturen zijn blij met de komst van Petra Mergaerts. De kennis­ma­king met haar gaf veel ver­trouwen in een vrucht­ba­re en goede samen­wer­king. We rea­li­se­ren ons ook dat ons pas­to­raal team nog meer aan­vul­ling nodig heeft. We blijven daarover in gesprek met het bisdom.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose