• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verdere versoepeling coronaprotocol

gepubliceerd: donderdag, 24 juni 2021

Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona zien de Neder­landse bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk aan te passen. De bis­schop­pen hebben daarom het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ aan­ge­past.

Vanaf zater­dag 26 juni wordt het maximaal aantal aanwe­zigen bij reli­gi­euze bij­een­komsten bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw. Dit geldt ook voor hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten. Voor ieder kerk­ge­bouw geldt dus dat maximaal het aantal kerk­gan­gers mag wor­den toe­ge­la­ten dat moge­lijk is in een an­der­halve-meter-opstelling.

Het dragen van mondkapjes tij­dens vie­rin­gen is niet lan­ger verplicht. Kerk­gan­gers dienen zich voor aan­vang van de vie­ring te mel­den. Aanmel­den vooraf is niet lan­ger nodig. De maat­regelen voor hygiëne en voor het uitreiken en ont­van­gen van de communie blijven gehandhaafd. Ook samenzang is nog niet toe­ge­staan.

Op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf zan­gers zingen mits de voor­waar­den in acht wor­den geno­men met betrek­king tot onder andere afstand en ventilatie van de ruimte waarin wordt gezongen.

De bis­schop­pen zijn blij en dank­baar dat er weer meer moge­lijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waar­de­ring uit voor de inzet van alle betrok­ke­nen in de pa­ro­chies die het steeds moge­lijk hebben gemaakt en nog maken om vie­rin­gen te laten door­gaan. Ze blijven alert en voorzich­tig en vragen de gelo­vi­gen mee te werken aan een gelei­de­lijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorg­vul­dig met elkaar omgaan blijft be­lang­rijk. 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose