• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van de heilige Clemens

14 en 15 maart 2021

gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021

Op 15 maart 1820 overleed in Wenen de heilige Clemens Maria Hofbauer na een leven waarin hij het evan­ge­lie heeft voorgeleefd. Vol geloof en Godsver­trouwen in tij­den van tegen­slagen en onoplos­ba­re levens­si­tua­ties was hij een voor­beeld voor velen om de hoop niet op te geven. Als patroon in hope­loze zaken wil hij ook voor ons een steun en toeverlaat zijn, een mens van goede raad bij wie ie­der­een welkom is. De Clemens­ka­pel in Bosschen­hoofd wordt nog dage­lijks bezocht om Clemens om raad te vragen wanneer het leven uit­zichtloos en vol zorgen is, juist in deze onzekere tij­den.

De ge­dach­te­nis van de heilige Clemens vieren we op zon­dag 14 maart om 14.30 uur met een plech­tig lof en op maan­dag 15 maart om 11.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring. Helaas zal door de gel­dende maat­regelen het aantal aanwe­zigen beperkt zijn. U kunt zich voor de vie­rin­gen aanmel­den bij dhr. G. Verschuren, 0165 315 582. Moge ons gebed tij­dens deze vie­rin­gen ten goede komen aan allen die lij­den onder de hui­dige pandemie en getuigen van onze hoop op betere tij­den.

Gebed

Barm­har­tige God,
te mid­den van alle moei­lijk­he­den in zijn leven,
is de heilige Clemens Maria Hofbauer
een voor­beeld geweest van een vast geloof in U.
Hij durfde zich aan uw zorg toe te ver­trouwen
en heeft daaruit de kracht geput
om ook anderen die het moei­lijk had­den te helpen,
zodat ze ver­der kon­den gaan op hun levensweg.
Op voor­spraak van de heilige Clemens bid­den we U
voor ons­zelf, voor allen die ons dier­baar zijn
en voor mensen we­reld­wijd die de hoop verliezen:
help ons deze moei­lijke tijd te over­win­nen
met de kracht van ons geloof, vol ver­trouwen op U.
Geef ons de moed om, in navol­ging van Clemens,
met geloof, hoop en liefde de weg te gaan die Gij ons wijst,
vandaag en alle dagen tot in eeuwig­heid.
Amen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose