• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kanselbericht

Bericht vanuit het pastoraal team en de parochiebesturen

gepubliceerd: zondag, 24 januari 2021

In het week­ein­de van 23 en 24 januari is tij­dens de vie­rin­gen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie namens het pas­to­raal team en de besturen van beide pa­ro­chies de volgende mede­de­ling over de samen­stel­ling van het pas­to­raal team voor­ge­le­zen. 

Op 1 sep­tem­ber 2019 is pas­to­raal werker Peter Derks in onze pa­ro­chies be­gon­nen als lid van het pas­to­raal team. In het team is hij gaan participeren aan alle voor­ko­mende pas­to­rale taken en met name aan de zorg voor het pas­to­raat aan jonge ge­zin­nen. Tot onze spijt moeten we u mede­de­len dat Peter Derks onze pa­ro­chies op korte termijn gaat verlaten. 

In de voorbije tijd heeft Peter ervaren dat de reis­af­stand tussen Dongen - waar hij woont - en onze pa­ro­chies in en rond Ouden­bosch en Zeven­bergen voor hem erg groot is. We weten dat Peter deze afstand vooral op de speedbike aflegt. On­ver­wacht deed zich voor Peter de kans voor om pas­to­raal werker te wor­den in het bisdom Den Bosch, in de Tilburgse pa­ro­chie Peerke Donders dichtbij Dongen. Peter heeft zich georiënteerd op deze moge­lijk­heid. Hij voelde zich aan­ge­spro­ken door de Tilburgse pa­ro­chie en door de nabij­heid daar­van, maar hij voelde ook hoe hij verbon­den was geraakt aan onze pa­ro­chies en aan pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers in onze pa­ro­chies. Hij vond het moei­lijk om van hen - van ons afscheid te nemen, maar hij heeft uit­ein­delijk wel gekozen voor een nieuwe benoe­ming in Tilburg. Peter Derks heeft de bis­schop van Breda ont­slag gevraagd en de bis­schop heeft hem dat verleend en hem bedankt voor zijn inzet als pas­to­raal werker in ons bisdom. Peter is ruim 23 jaar pas­to­raal werker geweest in het bisdom Breda, in meer­dere pa­ro­chies. 

We vin­den het jammer dat we afscheid moeten nemen van Peter Derks. Hij is maar kort bij ons werk­zaam geweest en we hebben gemerkt hoe hij dat met bezieling, en­thou­sias­me en grote inzet heeft gedaan. We hebben echter ook respect voor zijn afwe­ging, en we wensen hem alle goeds in zijn nieuwe benoe­ming. 

Op zon­dag 28 februari zullen we afscheid nemen van Peter Derks in de eucha­ris­tie­vie­ring om 11.00 uur in de Basiliek in Ouden­bosch. Vanwege de corona­maat­re­ge­len kunnen er maar een beperkt aantal personen aanwe­zig zijn bij deze vie­ring. De afscheids­vie­ring zal wel te volgen zijn via de live­stream. Ook in andere kerken van onze pa­ro­chies is er gelegen­heid om Peter Derks te groeten. In alle kerken zijn er nog eucha­ris­tie­vie­ringen waarin pastoor Maickel Prasing met Peter voorgaat. In Bosschen­hoofd zal dat zijn op zater­dag 30 januari om 17.00 uur, in Oud Gastel op zon­dag 31 januari om 09.30 uur en in Hoeven op zon­dag 28 februari om 09.30 uur.

 Voor ons pas­to­raal team is het vertrek van Peter Derks een groot verlies. Er was al sprake van een vacature in het team en we rea­li­se­ren ons dat het team nu heel klein is gewor­den. Pastoor Prasing weet zich gelukkig gesteund door meer­dere pries­ter­assis­tenten en door veel pa­ro­chi­anen, maar aan­vul­ling van het team is hard nodig. Het bisdom Breda heeft ons toegezegd de lege plaatsen in ons team zo snel moge­lijk in te vullen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose