• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerst vieren in de parochie

Mededeling over de vieringen

gepubliceerd: maandag, 21 december 2020

Nadat afgelopen maan­dag door de rege­ring een lockdown is inge­steld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bis­schop­pen hun advies had­den gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vie­rin­gen in onze kerken. Pas­to­raal team, pa­ro­chie­besturen en pa­ro­chiekern­com­mis­sies waren zon­der meer van mening dat we de lockdown moeten res­pec­teren en de vie­rin­gen tij­dens de Kerst­da­gen niet moeten laten door­gaan. Ook wat betreft de andere vie­rin­gen in deze periode was in het alge­meen de reactie dat het beter zou zijn die niet te laten door­gaan. De uit­komst van het overleg is het besluit dat in ieder geval tot en met het week­ein­de van 2 en 3 januari alle vie­rin­gen vervallen. Over het door­gaan van de vie­rin­gen vanaf dat week­ein­de wordt op een later tijdstip een beslis­sing geno­men. De ko­men­de tijd gaan dus alleen de vie­rin­gen door in de kerken waarin een live­stream wordt ver­zorgd, dat wil zeggen in Fijnaart en in Ouden­bosch, maar van­zelf­spre­kend zon­der kerk­gan­gers. We nodigen u van harte uit om deze vie­rin­gen via de live­stream te volgen.

We zijn ons er van bewust, dat dit voor velen opnieuw een teleur­stel­ling is, maar ver­trouwen op uw begrip. Met ons besluit voor­ko­men we dat kerk­gan­gers, onze vrij­wil­li­gers en de pastores onno­dig risico lopen en geven we een sig­naal aan de samen­le­ving dat we ons verant­woor­de­lijk opstellen en geen uit­zon­de­ringspositie willen innemen. Daar­mee laten we ook zien dat we solidair willen zijn met zovelen die op welke wijze ook de gevolgen van de crisis onder­vin­den. Als de kerk van bete­ke­nis wil zijn in deze tijd, laat het dan zijn dat wij op deze manier er aan mee­werken dat het virus zich niet ver­der verspreidt. Op deze 4e Advent, in het zicht van het geboorte­feest van onze Heer, dat we dit jaar hoe dan ook anders zullen beleven. wensen we u en allen die u dier­baar zijn Gezegende Kerst­da­gen en een goed en vooral gezond begin van het nieuwe jaar.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose