• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Naar de kerk: meld u aan!

gepubliceerd: maandag, 16 november 2020

Om ver­dere versprei­ding van het COVID-19virus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ring op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd en op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch maar mag wor­den bijgewoond door maximaal 30 kerk­gan­gers. Kerk­gan­gers dienen zich vooraf aan te mel­den voor de vie­ring en van hen wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen, in ieder geval bij het betre­den en verlaten van de kerk. Onveran­derd blijft dat samenzang niet is toe­ge­staan, dat kerk­gan­gers zich bij binnen­komst dienen te mel­den, hun han­den dienen te ontsmetten en de gewenste an­der­halve meter afstand tot elkaar res­pec­teren. Het dringend advies is om bij ge­zond­heids­klach­ten van uzelf of huis­ge­no­ten niet naar een vie­ring te komen. In alle gevallen dienen aan­wij­zingen die voor, tij­dens of na de vie­ring wor­den gegeven te wor­den opge­volgd.

Wanneer u voor een van de vie­rin­gen een mis­in­ten­tie heeft opge­ge­ven of nog opgeeft, betekent dat niet dat u zich ‘auto­ma­tisch’ voor die vie­ring heeft aangemeld. U dient zich tij­dig aan te mel­den via een van on­der­staan­de tele­foon­num­mers.

Ofschoon het ons moei­lijk valt om deze maat­regelen te moeten nemen ver­trouwen we op uw begrip in deze moei­lijke tij­den. Samen met u hopen en bid­den we dat we deze crisis te boven komen.

Aanmel­den

 • Basiliek H.H. Agatha & Barbara Ouden­bosch
  0165 330 502 (op werk­da­gen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)
 • H. Hart van Jezus Bosschen­hoofd
  dhr. G. Verschuren, 0165 315 582 (op werk­da­gen tussen 16.00 uur en 18.00 uur)
 • H. Lau­ren­tius Oud Gastel
  0165 511 286 (maan­dag en vrij­dag tussen 10.00 uur een 12.00 uur)
 • St. Jan de Doper Hoeven
  0165 502 336 (maan­dag, woens­dag en vrij­dag tussen 09.30 uur en 11.30 uur)


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose