• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rectificatie op brief Bisschop Liesen

Strengere maatregelen zijn geboden als we het virus willen verslaan.

gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020

In onze ijver om jullie zo snel moge­lijk te in­for­meren, zijn we gis­te­ren iets te snel geweest... "Haas­tige spoed is zel­den goed" is ook waar in corona­tijd, mis­schien zelfs meer, omdat onjuiste in­for­ma­tie van onze kant jullie meer hin­dert dan helpt. Onze excuses daarvoor en de belofte om te proberen het de volgende keer beter te doen.

Drie punten:

  1. De maat­regelen rond uit­vaar­ten hebben we ver­keerd gelezen: het maximum aantal aanwe­zigen binnen blijft gelukkig 100; buiten zijn dat er 250.
  2. Kin­de­ren tot en met 12 jaar zijn helaas wel inbegrepen in het maximum aantal kerk­gan­gers, zo hoor­den we gis­te­ren later op de dag. Dat is heel spij­tig, zeker voor de vie­rin­gen van de eerste communie en van het vormsel die de ko­men­de weekends gepland zijn. Niemand kan van u ver­wach­ten dat u de vie­rin­gen van dit weekend nog terug­schaalt naar 30 personen, kin­de­ren incluis. "Wees voorzich­tig, houd het veilig" is het enige dat we kunnen zeggen.
  3. Inmiddels is er ook bericht geko­men wat betreft de vie­rin­gen van Aller­hei­ligen en Aller­zie­len. Hier en daar wor­den al plannen gemaakt om de vie­ring buiten, op of bij het kerkhof te hou­den. De richt­lij­nen van 13 ok­to­ber voor bij­een­komsten buiten lui­den echter maximaal vier personen. De bis­schop­pen hebben, in goed overleg met de minister, besloten om deze richtlijn als advies over te nemen en raden daarom af om nu openlucht­vie­ringen in die dagen te plannen.

Op de web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie vin­den jullie de nieuwste richt­lij­nen bij elkaar: Richt­lij­nen

Bidden we voor elkaar en voor al diegenen die direct of indirect door het virus getroffen wor­den in hun welbevin­den.

Broe­der­lijk in de Heer,

Marc Lindeijer SJ

Stren­gere maat­regelen zijn gebo­den als we het virus willen verslaan

Beste vrien­den in de Heer,

Afgelopen dins­dag is er weer een pers­con­fe­ren­tie van de minister-presi­dent geweest. U hebt het slechte nieuws gehoord: alsmaar meer coronabesmet­tingen, zie­ken­huisopnames en over­lij­dens. Stren­gere maat­regelen zijn gebo­den als we het virus willen verslaan. In goed overleg met minister Grapperhaus hebben de bis­schop­pen gekeken of onze pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen nog extra in­span­ningen kunnen leveren voor het alge­meen goed van de volksge­zond­heid.

De vrij­heid van ere­dienst staat ons toe om de groepsgrootte in vie­rin­gen af te meten naar de beschik­ba­re ruimte, met inachtne­ming van de vei­lig­heids­maat­re­ge­len (an­der­halve meter afstand, enz.). Gelet op de ernst van de toestand herhalen de bis­schop­pen echter hun dringend verzoek van vrij­dag 9 ok­to­ber om bij de reguliere weekend­vie­ringen zoveel moge­lijk het aantal aanwe­zigen terug te schalen naar der­tig, kin­de­ren tot en met 12 jaar niet mee­gerekend. Ook voor uit­vaar­ten geldt een maximum van der­tig personen, be­die­naren niet mee­gerekend. Bij bij­zon­dere vie­rin­gen als Aller­zie­len, die dit jaar intenser dan anders gevierd zullen wor­den, dient voor alles grote voorzich­tig­heid betracht te wor­den, zon­der echter het gees­te­lijk wel­zijn van de gelo­vi­gen uit het oog te verliezen.

Verder vragen de bis­schop­pen aan alle gelo­vi­gen vanaf 13 jaar om bij het in- en uit­gaan van de kerk en op andere plaatsen waar moei­lijk an­der­halve meter afstand kan wor­den gehou­den, zoals in de sacristie, een mondkapje te dragen. Over een maand, wanneer de rege­ring het effect van de nieuwe algemene maat­regelen geëvalueerd heeft, zullen ook de bis­schop­pen bezien of versoepeling dan wel verstren­ging nodig is.

De zorg voor ons aller vei­lig­heid staat voorop, met de zorg om samen ons geloof te kunnen vieren en elkaar te bemoe­digen, in een tijd waarin er zoveel angst en een­zaam­heid is. Nu de gelo­vi­gen niet meer naar de kerk kunnen of durven gaan, onder­steun hen waar moge­lijk en moe­dig hen aan om te blijven bid­den, om in de geest en van harte verbon­den te blijven met elkaar en met God. Hij bevor­dert in alles het heil van die Hem lief­heb­ben, aldus de apostel Paulus (Rom. 8,28), die niet min­der dan wij in deze crisis­tijd ver­trouwd was met be­proe­vingen van allerlei soort.

In gebed met u allen verbon­den,

Mgr. Jan Liesen
Bis­schop van Breda


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose