• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief Bisschop Liesen i.v.m. corona

Strengere maatregelen zijn geboden als we het virus willen verslaan.

gepubliceerd: zaterdag, 17 oktober 2020

Stren­gere maat­regelen zijn gebo­den als we het virus willen verslaan

Beste vrien­den in de Heer,

Afgelopen dins­dag is er weer een pers­con­fe­ren­tie van de minister-presi­dent geweest. U hebt het slechte nieuws gehoord: alsmaar meer coronabesmet­tingen, zie­ken­huisopnames en over­lij­dens. Stren­gere maat­regelen zijn gebo­den als we het virus willen verslaan. In goed overleg met minister Grapperhaus hebben de bis­schop­pen gekeken of onze pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen nog extra in­span­ningen kunnen leveren voor het alge­meen goed van de volksge­zond­heid.

De vrij­heid van ere­dienst staat ons toe om de groepsgrootte in vie­rin­gen af te meten naar de beschik­ba­re ruimte, met inachtne­ming van de vei­lig­heids­maat­re­ge­len (an­der­halve meter afstand, enz.). Gelet op de ernst van de toestand herhalen de bis­schop­pen echter hun dringend verzoek van vrij­dag 9 ok­to­ber om bij de reguliere weekend­vie­ringen zoveel moge­lijk het aantal aanwe­zigen terug te schalen naar der­tig, kin­de­ren tot en met 12 jaar niet mee­gerekend. Ook voor uit­vaar­ten geldt een maximum van der­tig personen, be­die­naren niet mee­gerekend. Bij bij­zon­dere vie­rin­gen als Aller­zie­len, die dit jaar intenser dan anders gevierd zullen wor­den, dient voor alles grote voorzich­tig­heid betracht te wor­den, zon­der echter het gees­te­lijk wel­zijn van de gelo­vi­gen uit het oog te verliezen.

Verder vragen de bis­schop­pen aan alle gelo­vi­gen vanaf 13 jaar om bij het in- en uit­gaan van de kerk en op andere plaatsen waar moei­lijk an­der­halve meter afstand kan wor­den gehou­den, zoals in de sacristie, een mondkapje te dragen. Over een maand, wanneer de rege­ring het effect van de nieuwe algemene maat­regelen geëvalueerd heeft, zullen ook de bis­schop­pen bezien of versoepeling dan wel verstren­ging nodig is.

De zorg voor ons aller vei­lig­heid staat voorop, met de zorg om samen ons geloof te kunnen vieren en elkaar te bemoe­digen, in een tijd waarin er zoveel angst en een­zaam­heid is. Nu de gelo­vi­gen niet meer naar de kerk kunnen of durven gaan, onder­steun hen waar moge­lijk en moe­dig hen aan om te blijven bid­den, om in de geest en van harte verbon­den te blijven met elkaar en met God. Hij bevor­dert in alles het heil van die Hem lief­heb­ben, aldus de apostel Paulus (Rom. 8,28), die niet min­der dan wij in deze crisis­tijd ver­trouwd was met be­proe­vingen van allerlei soort.

In gebed met u allen verbon­den,

Mgr. Jan Liesen
Bis­schop van Breda


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose