• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieren op anderhalve meter

Vanaf 4 juli weer naar de kerk

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020

Op basis van de richt­lij­nen van het RIVM en van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is het weer toe­ge­staan om samen te komen voor het vieren van de zon­dagsli­tur­gie. Het gaat dus om de vie­rin­gen in het week­ein­de: op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd, op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch. Vie­rin­gen door de week in de Clemens­ka­pel en de Paulus­ka­pel zijn voorlopig nog niet moge­lijk. We beginnen weer vanaf het week­ein­de van 4 en 5 juli, maar aan uw aanwe­zig­heid zijn voor­waar­den verbon­den.

Voor­waar­den

 • In het geval u, uw ge­zins­le­den of huis­ge­no­ten ge­zond­heids­klach­ten hebben dient u thuis te blijven.
 • In iedere vie­ring kunnen maximaal 100 kerk­gan­gers aanwe­zig zijn, indien dit in het kerk­ge­bouw moge­lijk is in ver­band met de gewenste on­der­lin­ge afstand van an­der­halve meter die in acht moet wor­den geno­men.
 • Voor iedere vie­ring dient u zich vooraf aan te mel­den en wor­den uw naam en tele­foon­num­mer geno­teerd. Voor aan­vang van de vie­ring dient u zich te mel­den bij een van de vrij­wil­li­gers en zal wor­den gevraagd naar uw ge­zond­heids­toe­stand.
 • Niet vooraf aangemeld betekent dat u alleen tot de vie­ring kunt wor­den toe­ge­la­ten als op basis van het aantal aanmel­dingen is te ver­wach­ten dat het maximum aantal kerk­gan­gers niet wordt gehaald.
 • Bij binnen­komst wordt van u verwacht dat u uw han­den desinfec­teert. Dat dient u nogmaals te doen alvorens u de communie ont­vangt.
 • Na binnen­komst gaat u via de aange­ge­ven loop­rou­te naar uw plaats. Ook bij het verlaten van de kerk volgt u de aange­ge­ven loop­rou­te. Volg steeds de aan­wij­zingen die ter plaatse wor­den geven.
 • Partners en hun ge­zins­le­den mogen naast elkaar zitten.
 • Tijdens de vie­ring is het niet toe­ge­staan om te zingen. De zang wordt alleen ver­zorgd door organist en cantor.
 • De gebruike­lijke collecte tij­dens de vie­ring komt te vervallen. Bij het verlaten van de kerk wordt van u verwacht dat u een bijdrage achterlaat in de daarvoor bestemde collecte­schaal of -mand.
 • Tijdens de vie­ring dient licha­me­lijk contact te wor­den verme­den, dus we geven elkaar geen vre­des­wens en bid­den niet hand in hand het Onze Vader.
 • Bij het uitreiken van de communie volgt u de aan­wij­zingen op die de voor­gan­ger geeft. De communie kan alleen wor­den ont­van­gen op de hand of op een schone zakdoek.
 • Na afloop van de vie­ring dient u het kerk­ge­bouw meteen te verlaten.
 • Als u een kaarsje wilt ops­te­ken voor of na de vie­ring houdt u voldoende afstand.

 

Per kerk­ge­bouw kunnen bij­zon­dere of aanvullende voor­waar­den wor­den gesteld.

Aanmel­den

onder voorbehoud van wijzi­gingen

Bosschen­hoofd

U kunt u alleen tele­fo­nisch voor de vie­ring op de aan­ko­mende zater­dag aanmel­den bij
dhr. G. Verschuren, 0165 315 582, van maan­dag tot en met vrij­dag tussen 16.00 uur tot 18.00 uur. Aanmel­den voor meer­dere vie­rin­gen is niet moge­lijk.

Hoeven

U kunt u tele­fo­nisch aanmel­den bij de pastorie, 0165 502 336, op maan­dag en woens­dag tussen 09.30 uur en 11.30 uur en op vrij­dag tussen 09.30 uur en 10.30 uur, en per email met vermel­ding van uw naam en tele­foon­num­mer: hoeven@bernardus­paro­chie.nl

Oud Gastel

U kunt u voor de vie­ring op de aan­ko­mende zon­dag aanmel­den bij het se­cre­ta­riaat, 0165 511 286, Korte Dreef 4, op maan­dag en vrij­dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Als u dat wilt wordt een pasje aangemaakt, waar­mee het niet nodig is u voor iedere zon­dag opnieuw aan te mel­den. Het pasje wordt voor aan­vang van de vie­ring gescand.

Ouden­bosch

U kunt u alleen tele­fo­nisch voor de vie­ring op de aan­ko­mende zon­dag aanmel­den bij de pastorie, 0165 330 502, van maan­dag tot en met vrij­dag tussen 09.00 uur tot 12.00 uur. Aanmel­den voor meer­dere vie­rin­gen is niet moge­lijk.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose