• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Online bijeenkomsten over het Bijbelboek Handelingen

gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020

In deze bij­zon­dere tijd tussen Pasen en Pink­ste­ren nodigt het Sint Fran­cis­cus­cen­trum u uit voor drie online bij­een­komsten over het boek Han­de­lin­gen van de Apos­te­len. Dit boek wordt in de Paas­tijd gelezen. Gedreven door de Geest ver­kon­di­gen de leer­lin­gen van Christus het evan­ge­lie. Zo horen we van dag tot dag hoe het ver­rij­ze­nisgeloof zijn weg vond in heel de wereld. We maken kennis met de eerste chris­te­nen en leren de eerste ver­kon­di­gers van het evan­ge­lie kennen. We lezen hoe ze en­thou­siast wor­den onthaald, maar ook hoe ze op weerstand stuiten en wor­den ver­volgd. We horen over eens­ge­zind­heid en over con­flic­ten, zowel in de geloofs­ge­meen­schap als met de wereld buiten. Tijdens de bij­een­komsten zoomen we in op drie zaken: op het boek Han­de­lin­gen als geheel waarin de heilige Geest de hoofd­persoon is, op het spreken en het optre­den van de apostel Petrus, en daarna op de apostel Paulus. We zullen hun passie voor evangeli­sa­tie ont­dek­ken.

Het boek Han­de­lin­gen heeft in de loop van de tijd veel mensen geïnspireerd. Het bracht hen terug tot de bron. Het leidde daardoor tot ini­tia­tie­ven van nieuw chris­te­lijk leven. In deze tijd zoeken we op onze manier naar nieuwe wegen om het geloof in Christus in praktijk te brengen, te ver­kon­di­gen en te vieren. Het boek Han­de­lin­gen kan hand­rei­kingen bie­den om ons ver­der te helpen op deze weg.

De inlei­dingen wor­den ver­zorgd door Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet, en wor­den online aangebo­den op maan­dag 25 mei, dins­dag 2 juni en maan­dag 8 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Gelo­vi­gen en geïn­te­res­seer­den die hun geloof willen verdiepen en verinner­lijken zijn van harte uit­ge­no­digd deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbon­den, een vrij­wil­lige bijdrage is welkom. U kunt in­schrij­ven door het invullen van het aanmel­dings­for­mu­lier op de web­si­te van het Sint Fran­cis­cus­cen­trum, www.sintfran­cis­cus­cen­trum.nl
Daarna ont­vangt u per email een link om te kunnen deelnemen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose