• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hulp aan vluchtelingen in Griekenland

Oproep tot financiƫle ondersteuning in het kader van Moederdag

gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020

De Neder­landse bis­schop­pen hebben een dringende oproep ont­van­gen van Caritas Athene om te helpen bij de ver­zor­ging van de tal­loze vluch­te­lingen. Velen van hen zijn kin­de­ren en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De corona­cri­sis heeft de situatie van deze mensen nog moei­lijker gemaakt dan ze al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed moge­lijk bij door het bie­den van onderdak, maaltij­den en kle­ding. Daar­mee wordt concrete hulp gebo­den en een blijk gegeven van liefde­volle aan­dacht in omstan­dig­he­den die voor vele vluch­te­lingen uit­zichtloos lijken.

Mgr. Liesen doet een beroep op ons om geld in te zamelen ter onder­steu­ning van lan­de­lijke oecu­me­nische projecten in het kader van de corona­cri­sis, die veel mate­rië­le en psy­chi­sche nood, in ons land en daar­bui­ten veroor­zaakt. Op 10 mei, Moeder­dag, gaan onze gedachten uit naar de moe­ders en kunnen we samen ook een teken van aan­dacht voor moe­ders en kin­de­ren geven over de grenzen heen met onze steun aan de vluch­te­lingen in Griekenland. Uw bijdrage kunt u overmaken op reke­ning NL79 RABO 0101 0517 78 ten name van Bisdom Breda, onder vermel­ding van ‘Hulp vluch­te­lingen Griekenland’. De ont­van­gen gel­den zullen, samen met een fi­nan­ciële bijdrage van het Bisdom, wor­den doorge­ge­ven aan het lan­de­lijk se­cre­ta­riaat van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie in de week van 18 mei.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose