• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paasbrief Bischop Liesen

“Achter gesloten deuren”

gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020

 

“Achter gesloten deuren”

Dier­ba­re broe­ders en zusters in Christus,

In deze tijd van het corona­vi­rus richt ik mij tot u, nu de Goede Week begint en we hoop­vol uitkijken naar het Hoog­feest van Pasen.

Het is een heel bij­zon­dere tijd, die we beleven. Het corona-virus heeft een grote impact op ons leven en werken. Dage­lijks zien we harde cijfers van mensen die met het virus besmet zijn geraakt, die erns­tig ziek zijn gewor­den en die als gevolg daar­van zijn overle­den. Direct getroffen zijn hun naasten, fami­lie­le­den en vrien­den, maar het raakt ons allemaal. Ik leef oprecht met u mee. Naast het verdriet en de zorgen van de getroffenen, leeft er bij velen ongerust­heid en angst voor eigen ge­zond­heid, voor ons wel­zijn en voor onze wel­vaart. Onze pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en ook ikzelf zou­den u vanuit ons ge­za­men­lijk geloof graag nabij zijn, om u te bemoe­digen en te troosten, maar we wor­den helaas beperkt in wat we kunnen en mogen doen.

Door de maat­regelen om de versprei­ding van het corona­vi­rus tegen te gaan, is het open­baar leven steeds meer stil gevallen. Dit heeft grote gevolgen voor het pa­ro­chie­le­ven en voor de manier waarop we ons leer­ling-van-Christus-zijn normaal invullen. De vie­ring van de zon­dag en de vie­rin­gen door de week zijn groten­deels stil­ge­legd. Ze kunnen alleen door­gaan in aan­ge­paste vorm met een heel klein aantal en zon­der uit­rei­king van de heilige Communie. Dit valt velen van u zwaar. Het is dan goed te weten dat we nog steeds aan de vie­ring van de eucha­ris­tie kunnen deelnemen, zij het in een andere vorm: in gebed verenigen we ons met Christus en met elkaar. Samen ont­dek­ken we de rijkdom van de gees­te­lij­ke communie. Vanuit die god­de­lijke gave leven we toe naar het moment dat onze kerken weer open­gaan en we samen de eucha­ris­tie mogen vieren en de Heilige Communie ont­van­gen.

Beste com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen: jullie en je ouders zijn na­tuur­lijk teleur­ge­steld dat de vie­ring van Vormsel en Eerste H. Communie niet door kan gaan.jullie had­den je zo goed voor­be­reid op die mooie dag, met de school en de werk­groepen. Wanneer dit verschrikke­lijke virus overwonnen is, nemen we de draad weer op en zal het feest nog groter wor­den.

Ouderen en alleenstaan­den wor­den zwaar getroffen en moeten veel aan warme contacten missen. Het is bemoe­digend en in­spi­re­rend dat zovelen zich vanuit hun geloof inspannen om nieuwe vormen van nabij-zijn te ont­dek­ken en te delen. Via tele­foon, e-mail en een keur aan social media hou­den we meer dan ooit contact met elkaar. Maar er is zoveel meer. Eenvou­dige, concrete acties doen goed: bloemen afgeven bij een tehuis en zwaaien naar elkaar, een kaartje in de bus doen bij wie alleen is.

Er is gelukkig voldoende voedsel in de winkels. De mens leeft echter niet van brood alleen, maat van elk woord dat komt uit de mond van God (Mt 4,4). Als leer­lin­gen van Christus zoeken en vin­den we de kleine dingen die ons helpen om ons geloof te voe­den. Als het kan, volgen we een live-strea­ming van een eucha­ris­tie­vie­ring en gaan we gees­te­lijk ter communie. Som­mi­gen spreken samen een uur af waarop ze de rozen­krans bid­den, een noveen hou­den, een kaars bran­den. We delen de steun die we vin­den bij onze Moeder Maria of bij een geliefde heilige zoals Antonius van Padua, Pater Damiaan of Moeder Teresa — heiligen die hebben bewezen dat ze kunnen meeleven in de grootste nood. Ik ben dank­baar dat velen van u gehoor geven aan de uit­no­di­ging om een kaars te bran­den en houd­ba­re etenswaren af te geven voor de voedsel­bank, in de kerken en kapellen die open zijn. Zo zijn we als leer­lin­gen van de Heer volop bezig met zijn bood­schap en getuigen we van ons geloof in de Levende God. Hij houdt ons in zijn hand, wat ons ook over­komt.

Aanstaande zon­dag, Palm­zon­dag, begint de Goede Week: de Chrisma-mis, Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag, Stille Zater­dag, het Hoog­feest van Pasen - het is het hoogte­punt van het ker­ke­lijk jaar. In die week beleven en belij­den we ons geloof op intense wijze. In heel beperkte kring zal ik woens­dag de heilige Oliën zegenen en wij­den. In onze pa­ro­chies zal de Paas-drie­daag­se met het hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis ook in beperkte kring gevierd wor­den. De ver­bon­den­heid met Christus en elkaar wordt nu onder­steund door de technieken van het we­reld­wijde web en inner­lijk beleefd door het gebed dat ons met elkaar verbindt. Van harte maak ik uw intenties tot de mijne. Bidden we voor elkaar! U weet: “Wie bidt, loopt niet verloren”. Het is mijn vaste over­tui­ging dat het gebed ons zal dragen in deze zware periode.

Graag nodig ik u uit om vanaf Pasen samen intens de vijf­tig dagen tot aan Pink­ste­ren met elkaar te vieren. Dat is ons mis­schien min­der ver­trouwd dan de veer­tig dagen van de vas­ten­tijd, maar het is uiterst actueel. De leer­lin­gen waren vijf­tig dagen bij elkaar achter gesloten deuren in de boven­zaal. Die “opslui­ting” kwam voort uit angst en onzeker­heid. Op de vijf­tigste dag ont­vingen ze de heilige Geest: die gaf ze de moed om te getuigen dat de Heer leeft en deed ze een taal spreken die ie­der­een verstond. Van harte hoop ik en bid ik dat het ons gegeven is om op deze wijze Pink­ste­ren te vieren.

Graag wil ik u danken voor uw inzet om elkaar nabij te zijn, voor onze ver­bon­den­heid in gebed. In de Paas­nacht, op 11-12 april, zullen in sobere vie­rin­gen de paaskaarsen ontstoken wor­den. Maar is niet ieder van ons, op gees­te­lij­ke wijze, zo’n paaskaars? Moge het licht van de Verrezen Heer dan in ons blijven bran­den, nu de wereld zo donker lijkt.

Van harte wens ik u allen een zalig Paas­feest!

Mgr. dr.J.W.M. Liesen
Bis­schop van Breda


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose