• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VERVALLEN

Aanscherping van maatregelen omtrent Coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

In ver­band met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eer­der getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De Basiliek in Ouden­bosch, de Clemens­ka­pel in Bosschen­hoofd en de Christoffel­ka­pel in Hoeven blijven geopend voor in­di­vi­duele bezoekers en om gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Bent u geïn­te­res­seerd in een woord van de bischop van Den Bosch hierover klik even hierop
Dr. Gerard de Korte

PERSBERICHT

bis­schop­pen in Neder­land de al eer­der getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische
vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten
de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Bis­schop­pen scherpen maat­regelen in ver­band met het corona­vi­rus aan

In ver­band met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eer­der getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie:‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed. 

ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken
waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk
gebed.De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.
Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal
de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen
bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de
overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te
voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten
vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met
bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar
te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor
contact van het RIVM.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

De volgende maat­regelen, die op 28 februari al wer­den af­ge­kon­digd, blijven van
kracht:

De volgende maat­regelen, die op 28 februari al wer­den af­ge­kon­digd, blijven van
kracht:De volgende maat­regelen, die op 28 februari al wer­den af­ge­kon­digd, blijven van kracht:

Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brantuit­gereikt te wor­den;
De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maat­regelen:

Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast.
Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast.
Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen.
De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen,koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten

Nadere inlich­tingen: Anna Kruse – Pers­dienst Se­cre­ta­riaat RKK – Postbus 13049 – 3507 LA Utrecht 
tel.: 030 2326916 /06 102 96 267 – e-mail: A.Kruse@rkk.nl

Gebed

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KROvolgen, via KRO--NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bis­schop­pen Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den: onderstaand gebed te bid­den:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer.
Amen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose