• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus

Aanscherping van maatregelen omtrent Coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

Na overleg met de vicevoor­zit­ters en de leden van het pas­to­raal team heb ik besloten dat we in de Immanuel­paro­chie en de Bernardus­paro­chie vooreerst vanaf morgen 13 maart tot en met dins­dag 31 maart alle groeps­acti­vi­teiten, zoals door­de­weekse vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties, ouder­avon­den, cursussen, eerste communie- en vormselvoor­be­rei­dingen, ver­ga­de­ringen etc. afgelasten.

Een uit­zon­de­ring wordt gemaakt voor de uit­vaar­ten, dopen en zie­ken­zal­vingen/ze­ge­ningen. Deze kunnen -met inachtne­ming van de gel­dende voor­zorgs­maat­re­ge­len- in overleg met de betrok­ke­nen door­gaan.

Als er geen andere in­struc­ties van het bisdom komen, kunnen we weekend­vie­ringen -ook met de gel­dende voor­zorgs­maat­re­ge­len- laten door­gaan. Niemand, ook de in de li­tur­gie actieve vrij­wil­li­gers, zoals koorle­den, lectoren etc., hoeft zich verplicht te voelen om te komen, als men dat liever niet doet. Als men ge­zond­heids­klach­ten heeft is het uite­raard raad­zaam om niet te komen.

Maickel Prasing, pastoor

Maat­regelen die in acht geno­men dienen te wor­den

De be­lang­rijk­ste maat­regelen die volgens het RIVM geno­men kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zak­doek­jes gebruiken

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uit­gereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die pa­tiën­ten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eer­der sprake was van het corona­vi­rus, hebben even­eens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom. Zie hier­voor rkli­tur­gie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose