• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezinningszondagen in Veertigdagentijd 2020

Geloof – Hoop – Liefde – Vergeving

gepubliceerd: maandag, 17 februari 2020

Op zon­dag 1, 8 en 15 maart wor­den door de Broe­ders van Huij­bergen van 09.30 uur tot 15.15 uur be­zin­nings­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd met als thema ‘Geloof – Hoop – Liefde – Verge­ving’. De bij­een­komsten vin­den plaats in het broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen. De bij­een­komsten hebben de volgende opzet:

09.30 u eucha­ris­tie­vie­ring (optioneel)
10.15 u koffie met de broe­ders
10.45 u inlei­ding en gesprek
12.30 u warme maal­tijd en pauze
13.45 u inlei­ding en gesprek
15.00 u medi­ta­tieve afslui­ting
15.15 u koffie met de broe­ders (optioneel)

De kosten bedragen € 20,00 per dag (incl. maal­tijd en koffie) en € 65,00 bij deelname aan alle 4 de dagen. Inschrijven is moge­lijk tot uiter­lijk de don­der­dag voor­af­gaand aan de be­tref­fen­de zon­dag (in ver­band met de maal­tijd) bij Frank Ploum, franck@abcfh.nl, of bij de receptie van het broe­derhuis, 0164 642 650.

Zondag 1 maart

God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem

In geloof, hoop en liefde mogen wij, chris­te­nen, omgaan met IEMAND: God ont­moe­ten wij van persoon tot persoon. Daar komen per­soon­lijke voor-naamwoor­den aan te pas. Martin Buber, Joods gelo­vi­ge en denker, wijdde daaraan een prach­tig boek onder de titel ICH UND DU. Ja, daar zit de kern: IK EN GIJ. Maar om die kern te bena­de­ren moeten wij een lange levensweg afleggen. Als baby ken ik nog geen on­der­scheid tussen IK en de ANDER. Als peuter ontdek ik mijn IKKIGHEID als spil waar alles om draait, en beschouw de ANDER slechts als een verleng­stuk van MIJ. Als opgroeiend kind ga ik een WIJ vermoe­den waar­bin­nen IK en de ANDER zich op elkaar afstemmen. Als puber ervaar ik de dra­ma­tiek tussen IK en de ANDER. Als vol­was­se­ne kom ik toe aan een IK-ANDER-relatie. Maar wacht God op ons totdat we ein­de­lijk zover geko­men zijn? Nee, God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem. Wij wagen het met God, omdat God het waagt met ons.

Inlei­der: Pieter van Ginneken

 

Zondag 8 maart

Liefde, een helende kracht

We gaan uit van de erva­ringen van Paulus en zijn con­clu­sies daarop. Paulus was een zeer ont­wik­kelde maar ook fana­tieke jood, wat blijkt uit zijn aan­vanke­lijke optre­den tegen de aanhan­gers van de in zijn ogen ketterse en afvallige Jezus­vol­gers. Na zijn erva­ringen in Damascus wordt hij een gedreven volgeling en aanhan­ger van de nieuwe mes­si­aanse bewe­ging. Het is voor hem een nieuwe wereld waarin andere wetten en regels gel­den, maar waarin wel een zeer grote plaats voor de liefde onder mensen moet zijn. Dit liefdesgebod komen we door­heen de hele bijbel tegen en is niet exclusief voor de Jezus­vol­gers. Maar wat wordt er eigen­lijk bedoeld met het tweele­dige gebod om God en naaste lief te hebben? In onze tijd van indi­vi­dua­li­se­ring en “win-win-relaties” gaat de liefde tussen mensen steeds be­lang­rijker wor­den; community-care en man­tel­zorg zijn veel gehoorde termen. Hoe en waarom geven we daar inhoud aan?

Inlei­ders: broe­der Nico Boere en Franck Ploum

 

Zondag 15 maart

Bach en de god­de­lijke deug­den

Voor de Veer­tig­da­gen­tijd gaat onze aan­dacht ditmaal uit naar de plaats van de drie god­de­lijke deug­den en ver­ge­ving in ons leven. Ook ver­ge­ving, want ver­ge­ving is liefde ont­van­gen als we zelf ver­ge­ving ver­krij­gen en liefde geven als we anderen kunnen ver­ge­ven. Liefde staat hier voor barm­har­tig zijn, zowel voor ons zelf als voor anderen. Uit deze liefde mogen we de hoop putten en er ook in geloven dat we in Gods han­den zijn, ge­schre­ven staan in de palm van zijn hand en dat Hij ons trouw blijft. Dit fun­da­men­teel chris­te­lijk besef zien we even sterk bij katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. Deze the­ma­tiek komt vooral heel sterk tot uiting bij Luther. En via hem ook bij Bach. Die heeft er dan ook meer­dere cantates aan gewijd. Onze keuze is gevallen op ‘Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht’ (BWV 105) en ‘Barmher­ziges Herze der ewigen Liebe’ (BWV 185). Samen staan wij stil bij de over­we­ging van deze teksten en de manier waarop die door Bachs muziek extra zijn uitgediept.

Inlei­der: broe­der Theo Eijkhoudt

 

Zondag 22 maart

Uit voor­zorg is besloten
deze be­zin­nings­zon­dag te annuleren

Groen is de kleur van…

Een dag waarop we met een groene bril naar geloof, hoop, liefde en ver­ge­ving gaan kijken. Want is groen alleen de kleur van de hoop? Marjan Bosch van ‘De Huij­berg’, overburen en partners van de Broe­ders van Huij­bergen, neemt ons mee op een kleine pelgrimage langs deze grote woor­den. Vanuit het verlangen om goed te zorgen voor de toe­komst van de aarde zullen we mis­schien wel nieuwe ontdek­kingen doen waar­mee je thuis ook ver­der op pad kunt. Met teksten en symbolen, binnen en buiten, door hoofd, hart en han­den.

Inlei­der: Marjan Bosch

In­for­ma­tie:
www.broe­ders­vanhuij­bergen.nl
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl 
Franck Ploum – franck@abcfh.nl / 06-48713792


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose