• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie vitalisering

10 februari en 6 april 2020, van 19.30 - 21.30 uur

gepubliceerd: woensdag, 15 januari 2020

Twee bij­een­komsten over pa­ro­chie vitalise­ring op maan­dag 10 februari en maan­dag 6 april 2020, van 19.30 - 21.30 uur in de Cuypers­zaal van de Basiliek

Doel­stel­lingen van de bij­een­komsten:

Ten eerste, de uit­daging van pa­ro­chie vitalise­ring bij de pa­ro­chi­anen onder de aan­dacht te brengen.

Ten tweede, dat we ons gaan rea­li­se­ren dat we zo’n vitalise­ring zelf niet alléén kunnen doen; dat we ervoor gaan bid­den én dat het werken aan een per­soon­lijke relatie met God en met Jezus voor pa­ro­chie vitalise­ring volgens onze bis­schop van door­slag­ge­vend belang zal zijn.

Ten derde, rond spe­ci­fie­ke thema’s de eerste ideeën in kaart te gaan brengen waarbij pa­ro­chi­anen / pa­ro­chie vrij­wil­li­gers zélf ini­tia­tie­ven kunnen gaan ont­wik­ke­len, die stapjes kunnen vormen op weg naar pa­ro­chie vitalise­ring. Een voor­beeld van zo’n thema is: een gastvrije en uit­no­di­gende pa­ro­chie.

 

Agenda 1e bij­een­komst op 10 februari 2020:

1. 19.30-19.35 Welkom, ope­ning en gebed.
2. 19.35-19.45 Pa­ro­chie vitalise­ring: ‘bedrei­ging of uit­daging?’
3. 20.00-20.30 Con­fe­ren­tie (‘De Missio­naire pa­ro­chie, als God renoveert’ *) : de 10 waar­den die mede bepalend zijn voor de pa­ro­chie­cul­tuur gericht op een bloeiende pa­ro­chie.
4. 20.00-20.20 Pauze en naar locatie gaan voor dis­cus­sie over een thema in gespreks­groepen.
5. 20.20-21.00 Dis­cus­sie in gespreks­groepen over pa­ro­chie­cul­tuur waar­den en ideeën voor ini­tia­tie­ven vanuit de pa­ro­chi­anen.
6. 21.00-21.20 Plenair: rapportage van de ideeën voor ini­tia­tie­ven aan pas­to­raal team.
7. 21.20-21.30 Hoe gaan we ver­der en afslui­ting.

Twee bij­een­komsten:

De 1e bij­een­komst over Pa­ro­chie vitalise­ring, op 10 februari, is a.h.w. voor­be­rei­dend op een aantal vraag­stukken die op de Con­fe­ren­tie aan de orde komen. Na de Con­fe­ren­tie vindt op 6 april de 2e bij­een­komst plaats waarbij we, voort­bou­wend op de 1e bij­een­komst, tevens de uit­kom­sten van de Con­fe­ren­tie mee kunnen nemen.

Peter Derks [pas­to­raal werker] en Frans van den Bosch [pas­to­raal assis­tent]

*) Deze con­fe­ren­tie, waar onze bis­schop het ini­tia­tief toe heeft geno­men, wordt op 24 en 25 maart 2020 in en rond de Basiliek gehou­den;
zie voor meer info: www.missio­naire­paro­chie.nl en www.bernardus­paro­chie.nl .


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose