• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken

in woord en beeld, door Hugo Kolstee

gepubliceerd: woensdag, 15 januari 2020

Neder­lan­ders bezoeken in het bui­ten­land de ene ka­the­draal na de andere, maar in eigen land lopen ze eraan voorbij. Met de ope­ning vorig jaar van het ‘Grootste Museum van Neder­land’, een uniek ini­tia­tief van Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht, is een eerste stap gezet om dit te ver­an­de­ren.

Alle ka­the­dralen en basilieken van Neder­land’

Hugo Kolstee stu­deerde enige jaren bouwkunde en daarna geneeskunde. Toen hij ‘bij toeval’ in een basiliek kwam, besloot hij vanwege zijn in­te­res­se voor bouwkunde en ge­schie­de­nis die allemaal te bezoeken, te fotograferen en hun wetens­waar­dig­he­den te verzamelen. Het re­sul­taat was een handzame gids geti­teld ‘Alle ka­the­dralen en basilieken van Neder­land’, ver­sche­nen bij Berne Media.

“Toen ik enige jaren gele­den hoorde dat er in Neder­land een basiliek bestond in Schie­dam was ik met stom­heid geslagen. Ik associeerde ‘basiliek’ met mooie oude kerken in Frank­rijk of Italië. Bij de meeste mensen om mij heen was het net zo. Dit deed mij besluiten om uit te zoeken wat een basiliek is en waar die dan wel staan. Ik bezocht alle ka­the­dralen en basilieken in Neder­land, maakte foto’s en las gre­tig over deze kerken. Ik leerde veel: over de plaats, de ge­schie­de­nis, de voorlopers van de kerk, de architect, de bouw, het exterieur en de hoogte­pun­ten van het interieur. En iets over carillons, orgels en klokken, want volgens orgel­bouwer Michaël Maarschalkerweerd heeft de kerk twee stemmen: het orgel is de stem van binnen en de klokken vormen de stem van buiten. Ook patroon­hei­ligen, pro­ces­sies en ommegangen kwamen aan de orde. Inmiddels merk ik dat velen daad­wer­ke­lijk alle zeven ka­the­dralen en zevenen­twin­tig basilieken in ons land tenminste eenmaal willen bezoeken, al dan niet met het gidsje bij de hand. Ik hoop dat velen in deze hec­tische tij­den daad­wer­ke­lijk in deze prach­tige kerken gaan kijken en mogen genieten van deze grootse monu­menten van rust, ruimte en licht.”

Op don­der­dag 30 januari is Hugo Kolstee om 19.30 uur te gast in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch (ingang aan het Doelpad). Aan de hand van foto’s komt hij ver­tellen over de ka­the­dralen en basilieken in ons land, over ge­schie­de­nis en architectuur, inrich­ting en tradities, pro­ces­sies en bede­vaarten. En ook de vele fraaie anekdotes, die hij tij­dens zijn speur­tocht tegenkwam, zijn het waard om te wor­den doorver­teld. Samen met hem maken we een ontdek­kings­reis om de culturele, spi­ri­tu­ele en his­to­rische rijkdom van ons reli­gi­eus erf­goed zélf te gaan zien! Wees welkom, de toegang is vrij.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose