• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Naar de Passiespelen in Tegelen

gepubliceerd: woensdag, 23 oktober 2019

De Passiespelen in Tegelen zijn al 83 jaar lang een begrip. Aanvanke­lijk was het de bedoeling om het spel met een regelmaat van vijf jaar op te voeren. Maar in de begin­pe­rio­de werd hier nau­we­lijks de hand aan gehou­den. Vanaf 1975 is er een regelmaat geko­men van een vijf­ja­ren­cy­clus. In 1955 werd een record van 160.000 bezoekers behaald. Door de ont­wik­ke­lingen in de Kerk liep dat lang­zaam maar zeker terug, tot in 1971 het diepte­punt met 15.000 bezoekers werd bereikt. Sindsdien is het weer gestaag bergop gegaan.

Vanaf 1940 is de tekst van pries­ter-dichter Jacques Schreurs gebruikt. De tekst werd regel­ma­tig aan­ge­past en gemo­derniseerd. Voor de opvoe­ringen van zowel 2005 als 2010 is een tekst van Wiel Kusters gebruikt. Voor de Passiespelen 2015 werd door de Vlaamse dichter-schrijver Patrick Lateur een nieuwe tekst ge­schre­ven. In 2020 valt de eer te beurt aan Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. Een veel­heid aan regisseurs heeft de Passiespelen door de loop der jaren geloodst. In 2020 is de regie in han­den van Cees Rullens.

‘Hem achterna’

De tekst­schrij­vers hebben een heel nieuw Passiespel ge­schre­ven, actueler en met meer nood­zaak dan ooit, waarin het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus welis­waar blijft gehandhaafd, maar waarin heel andere, heden­daag­se accenten wor­den gelegd. Zo wordt de veroor­de­ling tot de kruis­dood door de Hoge­pries­ters hef­tig bekritiseerd door Jozef van Arimathea, is Jezus eer­der een rebel dan een Heiland, speelt Judas een verwarde rol van red­der van de Messias en zijn de vrouwen rondom Jezus - waar­on­der zijn moe­der Maria en zijn goede vriendin Maria Magdalena - veel be­lang­rijker en krachti­ger gewor­den. ‘Hem achterna’ ver­telt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeru­za­lem, van onder­druk­king, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriend­schap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.

Naar de Passiespelen

De Passiespelen wor­den opge­voerd op de zon­da­gen in de periode van 10 mei tot en met 13 sep­tem­ber 2020 om 14.30 uur. In juli en au­gus­tus zijn er tevens voor­stel­lingen op zater­dag om 19.00 uur. Bij voldoende belang­stel­ling willen we vanuit de pa­ro­chie een ge­za­men­lijk bezoek or­ga­ni­se­ren. Als u belang­stel­ling heeft om mee te gaan, laat het vóór 1 de­cem­ber weten door een email naar info@bernardus­paro­chie.nl met vermel­ding van uw naam, adres en tele­foon­num­mer.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose