• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezinning in de Advent

Ontvankelijkheid

gepubliceerd: donderdag, 17 oktober 2019

Op zon­dag 1, 8 en 15 de­cem­ber wor­den door de Broe­ders van Huij­bergen van 09.30 uur tot 15.15 uur be­zin­nings­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd met als thema ‘Ontvanke­lijk­heid’. De bij­een­komsten vin­den plaats in het broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen. De bij­een­komsten hebben de volgende opzet:

09.30 uur eucha­ris­tie­vie­ring (optioneel)
10.15 uur koffie met de broe­ders
10.45 uur inlei­ding en gesprek 1
12.30 uur warme maal­tijd en pauze
13.45 uur inlei­ding en gesprek 2
15.00 uur medi­ta­tieve afslui­ting
15.15 uur afslui­ting - koffie met de broe­ders

De kosten bedragen € 20,00 per dag (incl. maal­tijd en koffie) en € 50,00 bij deelname aan alle dagen. Inschrijven is moge­lijk tot uiter­lijk de don­der­dag voor­af­gaand aan de be­tref­fen­de zon­dag (in ver­band met de maal­tijd) bij Frank Ploum, franck@abcfh.nl, of bij de receptie van het broe­derhuis, 0164 642 650.

Zondag 1 de­cem­ber

Loslaten en ont­van­gen

De Advent nodigt mensen uit om los te laten om daarna met Kerst­mis beter te kunnen ont­van­gen. Om met Kerst­mis het kind, de Zoon van God te kunnen ont­van­gen, moeten we het mate­rië­le kunnen loslaten en een ont­vanke­lijke ruimte maken in ons­zelf. Heel treffend wordt deze gedachte in woord en muziek uitgedrukt in Bachs cantate “Was frag ich nach der Welt”, een in­spi­re­rende Adventscantate. Deze kan goed gevolgd wor­den door de cantate “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe”. Dat Gods Zoon in onze wereld binnentreedt is geen ver­dienste van onze kant. Het is een geschenk, de gave van Gods Oerliefde voor de mens. In deze cantate wor­den we opge­roe­pen deze Oerliefde van God te prijzen. Hij handelt door ons mensen met Abraham, Johannes de Doper en Maria als dra­gers en ver­kon­di­gers van de belofte. En Zacharias gaat ons voor in de lofprij­zing van God.

Inlei­der: Broe­der Theo Eijkhoudt

Zondag 8 de­cem­ber

Durf je nog te ont­van­gen?

Open­gaan voor nieuwe perspectieven is vaak niet een­vou­dig. In ons dage­lijkse leven zitten we soms vast in patronen en gedachten in ‘zoals het altijd gaat’. Vaak is er een inbreuk van buitenaf nodig om ons op een ander spoor te wijzen. Maar of we daar ook ont­vanke­lijk voor zijn en naar willen han­de­len is nog maar de vraag. Tijdens deze be­zin­nings­zon­dag staan twee verhalen centraal: het verhaal van Zacharias die niet meer gelooft in een nieuw begin en de tekenen van buitenaf ook niet meer kan ont­van­gen en het verhaal van Jozef die zich tot drie keer toe laat lei­den door een stem van buiten die hem een kant op wijst die hij zelf niet bedacht en verwacht had. We lezen verhalen uit het evan­ge­lie volgens Lukas hoofd­stuk 1 (Zacharias) en het evan­ge­lie volgens Matteüs hoofd­stuk 1 en 2 (Jozef)

Inlei­der: Franck Ploum

Zondag 15 de­cem­ber

Inner­lijke ruimte

Het zal vanuit de mys­tiek zijn dat op deze zon­dag het thema ‘Ontvanke­lijk­heid’ wordt belicht. Hoe vergroot je je inner­lijke ruimte? Hoe maak je jezelf leeg? En waartoe zou je dat eigen­lijk doen? Heeft het enig nut voor de maat­schap­pij? Iets te maken met de bijbelse bood­schap? We lezen teksten die met deze vragen te maken hebben, spreken er met elkaar over, doen een medi­ta­tie­oefe­ning en kijken samen naar beel­dende kunst. Marga Haas (1972) is theologe. Op haar veer­tigste ver­jaar­dag gaf ze zich­zelf de stilte cadeau en sindsdien medi­teert ze elke dag. Dat bracht een grote omme­keer in haar­zelf en in haar geloof teweeg. Ze zocht en vond herken­ning in de mys­tiek; vooral het werk van de mid­del­eeuwse mysticus Meester Eckhart spreekt haar aan.
Alvast kennis­ma­ken? Zie www.margahaas.nl.

Inlei­der: Marga Haas


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose