• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eucharistieviering met ziekenzalving

vrijdag 4 oktober – 10.00 uur – St. Jan de Doperkerk Hoeven

gepubliceerd: donderdag, 5 september 2019

In de evangeliën, de verhalen die ons over het leven van Jezus Christus zijn over­ge­le­verd, wordt regel­ma­tig ver­teld over de licha­me­lijke en gees­te­lij­ke zorg die Jezus voor zieken heeft gehad. Daar­mee was Hij niet alleen voor de leer­lin­gen en zijn volgelingen in die tijd een voor­beeld voor hoe ze met zieken en ouderen moeten omgaan, maar ook voor ons. En Hij geeft ons de opdracht om tijd, aan­dacht en zorg te beste­den aan mensen die ziek zijn, aan mensen die in hun laatste levensfase zijn geko­men, aan mensen die ster­ven­de zijn. Op een bij­zon­dere wijze wordt daarover ge­spro­ken in de brief van de heilige apostel Jacobus, die mede de basis vormt voor het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving. Het sacra­ment geeft de zieke of ster­ven­de de genade van de heilige Geest en geeft mensen hulp en steun tot hun heil. Daarom is de zal­ving bedoeld voor iedere gelo­vi­ge die is verzwakt of zoekt naar kracht. In het sacra­ment mogen we onze Heer, Jezus Christus, en door Hem God, onze Vader, op een bij­zon­dere wijze ont­moe­ten en ons laten sterken.

‘Bron van levend water’ is het thema van de eucha­ris­tie­vie­ring, waarin de moge­lijk­heid wordt gebo­den om de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen. Ieder die hier­voor open­staat is van harte uit­ge­no­digd bij deze vie­ring op vrij­dag 4 ok­to­ber om 10.00 uur in de St. Jan de Doper­kerk in Hoeven aanwe­zig te zijn. Na afloop is er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten in ’t Punt.

In ver­band met de organi­sa­tie verzoeken we u vrien­de­lijk, indien u de zal­ving wilt ont­van­gen, dit te laten weten via de pastorie in Hoeven, tele­foon­num­mer 0165 502 336 (op maan­dag, woens­dag en vrij­dag tussen 09.30 uur en 11.30 uur). 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose