• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilig jaar van barmhartigheid

gepubliceerd: maandag, 16 november 2015

Met het uitroepen van een bij­zon­der heilig jaar van de barm­har­tig­heid nodigt Paus Fran­cis­cus ons uit om in het komend jaar ons geloof ver­der te verdiepen en extra te beleven. Op 8 de­cem­ber zal de paus in Rome de heilige deur van de Sint-Pieters­basiliek openen. Op de zon­dag daarna, 13 de­cem­ber, zal bis­schop Liesen de heilige deur van de basiliek openen. Dat gebeurt op die dag ook in de basilieken in Hulst en Oosterhout, alsmede in de ka­the­draal in Breda. Daar­mee wordt een begin gemaakt met de activi­teiten voor het jubel­jaar in ons bisdom.

Barm­har­tig­heid doen en onder­gaan

Ieder van ons per­soon­lijk krijgt de kans om werk te maken van een hou­ding van barm­har­tig­heid in het leven van alle­dag en ook alle pa­ro­chies, pa­ro­chiekernen, geloofsge­meen­schappen en reli­gi­euze communi­teiten in ons bisdom krijgen die kans. De zeven licha­me­lijke en zeven gees­te­lij­ke werken van barm­har­tig­heid willen ons daartoe in­spi­re­ren. Ze willen ons aan­spo­ren ons geloof daad­wer­ke­lijk han­den en voeten te geven om zo het zout der aarde en het licht van de wereld (vgl. Mattheüs 5, 13-16) te zijn, want wat baat het ons te beweren dat we ons geloof hebben als we geen daden kunnen laten zien (vgl. Jacobus 2,14)? Naast het doen van werken van barm­har­tig­heid wor­den we ook uit­ge­no­digd om Gods barm­har­tig­heid zelf te onder­gaan, met name in het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Keer op keer wijst de paus op de grote genade en de grote wel­daad die het ont­van­gen van dit sacra­ment voor ons kan betekenen.

Vie­rin­gen van barm­har­tig­heid

Het zijn speciaal de basilieken in Hulst, Oosterhout in Ouden­bosch en de ka­the­draal in Breda waar bij­zon­dere vie­rin­gen en bij­een­komsten in het kader van het heilig jaar zullen plaats­vin­den. Naast de eucha­ris­tie­vie­ring bij gelegen­heid van de ope­ning van de heilige deur op 13 de­cem­ber en de eucha­ris­tie­vie­ring bij gelegen­heid van de slui­ting van de heilige deur op 13 no­vem­ber 2016, is er in onze basiliek maan­de­lijks een vie­ring van barm­har­tig­heid met gebed, zang en schrift­lezing. Het Aller­heiligste zal wor­den uit­ge­steld en er zal gelegen­heid zijn tot het ont­van­gen van het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning.

Daar­naast is er ook de moge­lijk­heid tot geloofs­gesprek rond één van de werken van barm­har­tig­heid en voor ont­moe­ting in de Pilaar. Deze vie­rin­gen van barm­har­tig­heid zullen door­gaans op de zater­dag ná de eerste vrij­dag van de maand plaats­vin­den, behalve in januari en februari. Ze zijn niet alleen bedoeld voor pa­ro­chi­anen van onze eigen geloofs­ge­meen­schappen, maar ook voor gelo­vi­gen uit de omliggende pa­ro­chies. Daar­van kunnen de pastores en koren ook een vie­ring komen ver­zorgen. Zo hopen we in het ko­men­de jubel­jaar samen op te trekken door te over­we­gen en te vieren hoeven barm­har­tig­heid kunnen onder­vin­den en in de praktijk kunnen brengen. De basiliek in Ouden­bosch zal daarvoor een van de in­spi­ra­tie plekken in ons bisdom zijn.

Paus Fran­cis­cus stelt ons voor de grote uit­daging om er iets van te maken in het heilig jaar. Hij zelf geeft ons een indruk­wekkend voor­beeld. Doet u ook mee?

Maickel Prasing, pastoor
coördinator Heilig Jaar Bisdom van Breda

Meer in­for­ma­tie

Vie­rin­gen van Barm­har­tig­heid in de Basiliek

In het Jubel­jaar van Barm­har­tig­heid zijn er speciale vie­rin­gen.
De vie­ring zijn op zater­dag­avond om 19.00 uur in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara en aan­slui­tend in de Pilaar onder de basiliek een thema­ge­sprek rond een werk van barm­har­tig­heid.

 • zater­dag 9 januari 2016
 • zater­dag 13 februari 2016 de Barm­har­tige Vader
 • zater­dag 5 maart 2016 de hon­gerigen voe­den
 • zater­dag 2 april 2016   de ge­van­ge­nen bezoeken
 • zater­dag 7 mei 2016   de zieken bezoeken
 • zater­dag 4 juni 2016   de naakten kle­den
 • zater­dag 2 juli 2016  Gees­te­lij­ke werken van Barm­har­tig­heid
 • zater­dag 6 au­gus­tus 2016   ver­zoe­ning bevor­de­ren
 • zater­dag 3 sep­tem­ber 2016   barm­har­tig­heid vieren en doen
 • zater­dag 8 ok­to­ber 2016  het onrecht gedul­dig dragen
 • zater­dag 5 no­vem­ber 2016

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose