• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijziging pastoraal team

mededeling juli 2019

gepubliceerd: maandag, 15 juli 2019

Namens het pas­to­raal team en de pa­ro­chie­besturen van de Bernardus­paro­chie en de Immanuel­paro­chie is in het week­ein­de van 6/7 juli de volgende mede­de­ling gedaan over de samen­stel­ling van het pas­to­raal team.

Vanuit de zorg en verant­woor­de­lijk­heid die bis­schop Liesen heeft voor een juiste ver­de­ling van de pas­to­rale beroeps­krachten in het bisdom, heeft hij een beroep gedaan op diaken Peter Hoefnagels om een benoe­ming in een andere pa­ro­chie in ons bisdom te aan­vaar­den. De bis­schop heeft hem gevraagd om diaken te wor­den in de Catharina­paro­chie in Oosterhout, waar een vacature is ontstaan. Peter heeft zich op die vraag bezonnen. Hij is vijf jaar gele­den als teamlid en team­lei­der be­gon­nen in de Bernardus­paro­chie, en sinds tweeënhalf jaar vervult hij die functie ook in de Immanuel­paro­chie. Hij ziet goede vruchten van zijn inzet in onze pa­ro­chies, maar ook de nood in de Catharina­paro­chie, en voelt zich aan­ge­spro­ken om te helpen bij het oplossen daar­van. Peter heeft besloten in te gaan op het appèl van de bis­schop. We nemen afscheid van hem tij­dens en na de eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 1 sep­tem­ber om 9.30 uur in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven.

Met het bisdom is ge­spro­ken over de vacature vanwege het vertrek van Peter Hoefnagels en de bis­schop begrijpt dat er in ons team geen langdurige leemte kan zijn. Hij heeft een beroep gedaan op Peter Derks om pas­to­raal werker te wor­den in onze pa­ro­chies, en hem gevraagd om kennis te maken met de leden van het pas­to­raal team en van de pa­ro­chie­besturen. Die kennis­ma­king is posi­tief verlopen. Daarop heeft de bis­schop besloten om hem met ingang van 1 sep­tem­ber te benoemen tot pas­to­raal werker in onze pa­ro­chies. Peter is sinds 1997 pas­to­raal werker in ons bisdom. Hij is lange tijd werk­zaam geweest in de pa­ro­chies in Dongen en Rijen, en de laatste jaren was hij werk­zaam als pas­to­raal werker in de pa­ro­chie van de H. Familie in Breda. De pre­sen­ta­tie­vie­ring van Peter zal wor­den gehou­den op zon­dag 29 sep­tem­ber om 11.00 uur in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. Daarna is er gelegen­heid kennis te maken in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose