• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom op onze nieuwe website

gepubliceerd: woensdag, 4 november 2015
Welkom op onze nieuwe website

Na een aantal maan­den werk aan gra­fisch ontwerp, lay-out, navigatie­structuur, foto’s en teksten, is onze nieuwe web­si­te een feit. Wellicht ont­breekt er hier en daar nog een puntje op de i en kan er op een aantal plaatsen nog wat wor­den aange­vuld, we zijn over­tuigd dat het hui­dige resul­taat er mag zijn.

Menu - Ik wil

Wellicht wat onconventioneel, het menu Ik wil sluit goed aan bij wat de ge­mid­del­de pa­ro­chie­web­site­be­zoeker zoekt op de web­si­te. Heel concreet wordt de bezoeker aan de hand geno­men naar de juiste in­for­ma­tie.

Menu - Ik zoek

Als aan­vul­ling op het menu Ik wil is menu Ik zoek een mooie combinatie. Onder dit menu zijn diverse zaken onder­ge­bracht waar vaak naar gezocht wordt op een pa­ro­chie­web­site. Onder andere de adressen, pa­ro­chie­bla­den, concerten en koren zijn hier onder­ge­bracht.

Menu - Vie­rin­gen

Onder menu vie­rin­gen kan een over­zicht wor­den opge­roe­pen van de diverse vie­rin­gen die in onze pa­ro­chie plaats­vin­den. Voor het gemak kan behalve voor alle vie­rin­gen ook gekozen wor­den voor een selectie van vie­rin­gen of voor het schema van vaste vie­rin­gen. Met de muis boven de vermel­ding van een vie­ring hangen (niet klikken) levert een tekstballon op met nadere gegevens over die vie­ring.

Menu - Agenda

Onder menu Agenda wordt een over­zicht getoond van ac­ti­vi­teiten die in de buurt plaats­vin­den. De in­for­ma­tie komt recht­streeks van de web­si­te Rkac­ti­vi­teiten.nl en is een selectie van ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd in post­co­de­ge­bie­den Bergen op Zoom (46), Roosendaal (47) en Breda (48).

Menu - Sacra­menten

Onder menu Sacra­menten kan in­for­ma­tie over Doop, Eerste Heilige Communie, Vormsel, etcetera wor­den gevon­den. Oplettende katho­lie­ken zullen de pries­ter­wij­ding missen en de Uitvaart is niet bepaald een sacra­ment. Toch past deze vermel­ding wel bij de sacra­menten.

Menu - Alge­meen

Onder menu Alge­meen bevin­den algemene in­for­ma­tie­pa­gina’s over de pa­ro­chie.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose