• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik werkjaar 2018

Van het parochiebestuur

gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018

Aan het eind van dit werk­jaar willen we nog even stil­staan bij bij­zon­dere gebeur­te­nissen binnen onze pa­ro­chie. Het is haast ondoen­lijk om ze allemaal te benoemen, dus hebben we een selectie gemaakt:

Heidag 24 februari

Evenals ruim vier jaar gele­den hebben we een dag uitge­trok­ken om samen enkele beleids­zaken gron­dig met elkaar door te nemen. Deze keer was het op zater­dag 24 februari bij de Broe­ders van Huij­bergen. Aan de hand van de be­spro­ken zaken hebben we een concept beleids­plan voor de ko­men­de jaren opge­steld. Tijdens één van onze volgende ver­ga­de­ringen zal het concept beleids­plan de­fi­ni­tief wor­den vast­ge­steld, waarna het ter goed­keu­ring naar het bisdom zal wor­den verzon­den.

Nieuwe be­stuurs­le­den

Na een ‘snuffel­pe­rio­de’ van enkele maan­den zijn we het nieuwe werk­jaar gestart met twee nieuwe be­stuurs­le­den: Mari van de Wassen­berg en Peter van Iperen. Mari is de op­vol­ger van aftre­dend bestuurslid Jan Bedaf. Jan zal de ko­men­de tijd nog wel aan­blij­ven als adviseur van het bestuur. Peter heeft onder andere als taak om contact­persoon te zijn tussen het pa­ro­chie­bestuur en de pa­ro­chiekern­com­mis­sies s Hoeven - Bosschen­hoofd en Ouden­bosch - Stand­daar­bui­ten.

Visi­ta­tie door Bisdom

Op 30 mei vond een visi­ta­tie door Vica­ris Paul Verbeek en een dele­ga­tie vanuit het Bisdom plaats voor onze gehele pa­ro­chie. Er zijn gesprekken gevoerd met de leden van het pas­to­raal team en het bestuur. De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Het eind­ver­slag van de visi­ta­tie hebben we nog niet ont­van­gen, maar we zien het met veel ver­trouwen tegemoet.

Afscheid Anne­miek Buys

In sep­tem­ber hebben we afscheid geno­men van pas­to­raal werker Anne­miek Buys. Ze is een nieuwe uit­daging aan­ge­gaan in Oosterhout. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en bedanken haar nogmaals voor haar inzet voor onze pa­ro­chie gedurende de afgelopen jaren. Met een afgeslankt pas­to­raal team proberen we de werk­zaam­he­den binnen onze pa­ro­chie op te pakken. Dat hierbij een groter beroep gedaan wordt op onze vrij­wil­li­gers is onontbeer­lijk.

Samen­wer­king met Immanuëlpa­ro­chie

Zowel pastoor Maickel Prasing als diaken Peter Hoefnagels zullen bei­den een kleine werk­tijdfactor werk­zaam­he­den blijven vervullen voor de Immanuel­paro­chie in Zeven­bergen.

Het pa­ro­chie­bestuur wenst u een zalige Kerst­mis en een gelukkig nieuw­jaar.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose