• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezinning in de Advent

Werkzaam zijn

gepubliceerd: maandag, 5 november 2018

Op zon­dag 2, 9 en 16 de­cem­ber wor­den door de Broe­ders van Huij­bergen van 09.30 uur tot 15.15 uur be­zin­nings­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd met als thema ‘Waak­zaam zijn. De bij­een­komsten vin­den plaats in het broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen. De bij­een­komsten hebben de volgende opzet:

09.30 uur eucha­ris­tie­vie­ring
10.15 uur koffie met de broe­ders
10.45 uur inlei­ding en gesprek 1
12.30 uur warme maal­tijd en pauze
13.45 uur inlei­ding en gesprek 2
15.00 uur medi­ta­tieve afslui­ting
15.15 uur afslui­ting - koffie met de broe­ders

De kosten bedragen € 20,00 per dag (incl. maal­tijd en koffie) en € 50,00 bij deelname aan alle dagen. Inschrijven is moge­lijk tot uiter­lijk de vrij­dag voor­af­gaand aan de be­tref­fen­de zon­dag (in ver­band met de maal­tijd) bij Frank Ploum, franck@abcfh.nl, of bij de receptie van het broe­derhuis, 0164 642 650.

Zondag 2 de­cem­ber

Waak­zaam bij verborgen leven

De ont­moe­ting tussen Maria en Elisabeth, be­schre­ven in het evan­ge­lie van Lucas, hoort bij de klassiekers in de tijd voor Kerst­mis. Hoewel hun kin­de­ren zich roeren aan de binnen­kant en nog niet levensvat­baar zijn, laten hun moe­ders in hun ont­moe­ting al zien van wie zij draagster zijn. Ont­moe­ting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de ander verheven. Ont­moe­ting gebeurt in het geraakt zijn door de ander, haar erva­ring en haar blik. Ont­moe­ting met God gebeurt in de ont­moe­ting met mensen, in een ander mens, anders dan ik. Hoe kunnen we daar oog en oor voor ont­wik­ke­len? Hoe kunnen we daar waak­zaam bij zijn? Be­ge­lei­ding: Mirjam Dirkx.

Zondag 9 de­cem­ber

Waak­zaam als een profeet

Advent is de tijd van de profeten. Grote visioenen en toe­komstdromen wor­den naar voren gebracht met het oog op de geboorte van Jezus. We onder­zoeken wat die profeten eigen­lijk voor ogen stond en welke positie zij innamen in de samen­le­ving van hun tijd. Waarom roepen ze op tot waak­zaam­heid? In het bij­zon­der kijken we naar de figuur van Johannes de Doper. Daarna zoeken we naar verbin­ding in ons eigen leven met hun bood­schap. Waarin laten wij Gods woord geschie­den? Hoe banen wij in ons leven een weg voor de Heer? Mis­schien helpt het gedicht ‘Ga nu maar liggen liefste in de tuin’ van Rutger Kopland ons een beetje op weg. Be­ge­lei­ding: br. Nico Boere en Franck Ploum.

Zondag 16 de­cem­ber

Waak­zaam ver­wach­ten

Rode draad in deze bij­een­komst is barm­har­tig­heid, zoals die in het oor­spron­ke­lijke He­breeuws wordt verstaan: Gods liefde en trouw voor zijn schepselen. Centraal staat de trouw van God aan zijn belofte de Ver­los­ser Jezus Christus te zen­den om de macht van het kwaad te breken en zijn schep­ping weer in liefde aan te nemen. In de Advent beleven we weer opnieuw de vervulling van deze belofte in de komst van Jezus als God bij ons mensen. Aan de hand van de Bachcantates ‘Meine Seele erhebt den Herrn’ en ‘Freue dich, erlöste Schar’ staan we stil bij deze vreug­de­volle ver­wach­ting. Be­ge­lei­ding: br. Theo Eijkhoudt.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose