• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reformatie: onnodig schisma?

gepubliceerd: maandag, 15 oktober 2018

In de Re­for­ma­to­rische kerken is 31 ok­to­ber Hervor­mings­dag. Op die dag in 1517 zou Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de slot­kerk in Wittem­berg hebben gespijkerd, het sym­bo­li­sche begin van het pro­tes­tantisme. De Re­for­ma­tie is ontstaan uit het verlangen de hele Kerk van het Westen te vernieuwen, maar heeft – ongewild? - een diepe scheu­ring veroor­zaakt. Eerdere pogingen om de Kerk te her­vor­men zijn wel geslaagd, zon­der dat het tot grote breuken heeft geleid.

Op dins­dag 30 ok­to­ber ver­zorgt drs. Ben Hartmann, theoloog en se­cre­ta­ris-generaal van het Bisdom van Breda, een lezing over de invloed van de Re­for­ma­tie op de katho­lie­ke Kerk, toen en nu. Vanuit katho­liek per­spec­tief wordt gekeken naar het begin van de Re­for­ma­tie, het aan­deel dat de eerste grote her­vormer - Maarten Luther - daarin heeft gehad en naar de door­wer­king in onze tijd. Welke intenties had Luther? Waarom is het tot een kerkscheu­ring geko­men? Welke geloofs­vi­sies op God en mens heeft de katho­lie­ke Kerk in ant­woord op de Re­for­ma­tie willen verde­digen? Welke kern­waar­den bin­den ons en geven ons hand­vat­ten voor het heden?

De lezing wordt geor­ga­ni­seerd in het kader van de oecu­me­nische contacten in Ouden­bosch en omge­ving. Van welke gezindte u ook bent, u bent om 19.30 uur van harte welkom in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch (ingang aan het Doelpad / St. Anna­plein). De toegang is vrij, uw aanmel­ding wordt op prijs gesteld: team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose