• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie bijeenkomst over brief van de Paus

“Wees blij en juich”

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018

De recente brief van paus Fran­cis­cus, genaamd “Wees blij en juich” (Gaudete et Exsultate), is gericht aan alle gelo­vi­gen. De bood­schap van de brief is dat wij als chris­te­nen écht gelukkige mensen kunnen wor­den. In de brief wor­den de termen heilig en zalig aangeduid met écht gelukkig wor­den. Als we de zalig­spre­kingen van Jezus uit de Bergrede als richtaan­wij­zer kiezen op ons Levenspad, kunnen we écht gelukkig wor­den schrijft de paus.

Op 24 sep­tem­ber 2018 vond ’s avonds een pa­ro­chie bij­een­komst plaats in de Cuypers­zaal van de Crypte van de Basiliek. Ruim 30 pa­ro­chi­anen uit de pa­ro­chie kernen waren aanwe­zig. De avond werd geopend door pastoor Maickel Prasing. Hij bena­drukte onder meer het belang van geloofsver­die­ping aan de hand van de brief van de paus. De brief helpt ook om met mensen buiten de kerk over je geloof te kunnen praten. Een goede voor­be­rei­ding daarop is om over de brief met mede pa­ro­chi­anen samen er over te spreken en naar elkaar te leren luis­te­ren. In de intro­duc­tie op de brief gaf diaken Peter Hoefnagels aan dat het Pas­to­raal-diaco­naal Centrum De Pelgrim geloofs­acti­vi­teiten, zoals deze bij­een­komst, ver­der wil gaan ont­wik­ke­len. Die ac­ti­vi­teiten zullen ook voor jon­ge­ren en voor ouders van kin­de­ren die de sacra­menten ont­van­gen hebben, ver­der ont­wik­keld gaan wor­den.

Een kernon­der­deel van de brief is de “Iden­ti­teits­kaart van de Christen”. De toelich­ting daarop werd ver­zorgd door onze pa­ro­chi­aan Frans van den Bosch. Hij heeft bij het Bisdom Breda een 3 jarige oplei­ding in de avon­du­ren tot pas­to­raal assis­tent bijna afgesloten. Met de zalig­spre­kingen van Jezus geeft Jezus ons als gelo­vi­gen een richtin­gaan­wij­zer voor ons Levenspad. Door die kant op te gaan maken we dui­de­lijk, voor ons zélf maar óók aan anderen, wat God met de mens heeft bedoeld. En door dat te proberen te doen, dragen we een klein stukje bij aan het Ko­nink­rijk van God op aarde.

Na de toelich­ting werd in groepen ge­spro­ken over een zalig­spre­king naar keuze. Met als vraag hoe die zalig­spre­king aansluit bij de vragen waar je zelf mee worstelt. En hoe Jezus’ bedoeling met die zalig­spre­king je helpt om als Christen écht gelukkig te wor­den. De groepen rappor­teer­den hun bevin­dingen aan het pas­to­raal team. Daaruit kwam naar voren dat de brief aanzet tot in­spi­re­rende re­flec­ties op je manier van christen zijn. Uit de reacties van de aanwe­zigen op de bij­een­komst blijkt dat er zeer zeker behoefte is aan ver­volg­acti­vi­teiten op dit gebied.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose