• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aandacht voor zieken

Vieringen met ziekenzalving in Oudenbosch en Hoeven

gepubliceerd: maandag, 27 augustus 2018

Nationale Zieken­dag

‘Aandacht voor zieken is gezond’, maar daar­mee nog geen wer­ke­lijk­heid. Zieken wor­den nog vaak ‘verstopt’ in verpleeg­hui­zen en ver­zor­gings­cen­tra. We weten niet altijd zo goed raad met hen. Mis­schien doen ze ons wel denken aan de broos­heid van ons eigen bestaan. En dat ontlopen we maar al te graag. Toch is aan­dacht voor zieken gezond, want ze hebben ons iets te ver­tellen over de echte waar­den in ons leven. Ze hebben een verhaal van aan­dacht voor het kleine, het onzien­lijke. Ze weten uit erva­ring hoe be­lang­rijk het is dat mensen elkaar op han­den dragen. Niet carrière of bankreke­ning staan voorop, maar de erva­ring dat je wordt gezien, dat je niet in de steek wordt gelaten. Ze geven aan, dat leven alles heeft te maken met een inner­lijke kracht en met harte­lijke aan­dacht voor elkaar. Omgaan met zieken doet ons de ogen openen voor het Rijk van God, een rijk waarin ieder is gericht op het geluk van de ander. Zo mogen wij een vijver zijn in de dorre vlakte van iemands leven, een bruisende rivier in de steppe. [naar Wim Holterman osfs]

Eucha­ris­tie­vie­ring met zie­ken­zal­ving

Bij­zon­dere aan­dacht voor zieken, en voor ie­der­een die extra steun van Godswege kan gebruiken in moei­lijke tij­den, hebben we met de jaar­lijkse eucha­ris­tie­vie­ringen met de moge­lijk­heid de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen. In Ouden­bosch is die vie­ring jaar­lijks op de tweede maan­dag in sep­tem­ber, de maan­dag na Nationale Zieken­dag, en in Hoeven op de eerste vrij­dag in de maand ok­to­ber. De tekst uit de brief van de heilige apostel Jacobus, waarin staat dat zieken naar de pries­ters van de ge­meen­te moeten gaan om voor hen te bid­den en zich te laten zalven met olie in de naam van de Heer, vormt mede de basis voor het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving. Het sacra­ment geeft de zieke of ster­ven­de de genade van de heilige Geest. Het geeft mensen hulp en steun tot hun heil en schenkt hen hoop en ver­trouwen op God en tegen de angst voor lij­den en dood. Daarom is de zal­ving bedoeld voor iedere gelo­vi­ge die is verzwakt door ziekte of door ouderdom, of die zoekt naar kracht. In het sacra­ment mogen we onze Heer, Jezus Christus, en door Hem God, onze Vader, op een bij­zon­dere wijze ont­moe­ten en ons laten sterken. Het is een teken van ons geloof en ons ver­trouwen dat God steeds nabij is.

Wanneer en waar

Ieder die hier­voor open staat is van harte uit­ge­no­digd voor de vie­ring op maan­dag 10 sep­tem­ber om 13.30 uur in de Paulus­ka­pel in Ouden­bosch resp. de vie­ring op vrij­dag 5 ok­to­ber om 10.00 uur in ’t Punt in Hoeven. Na afloop is er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten. In ver­band met de organi­sa­tie wordt het op prijs gesteld als u zich vooraf aanmeldt bij de pastorie in Ouden­bosch, tele­foon­num­mer 0165 330 502 (op werk­da­gen tussen 09.00 uur en 12.00 uur), resp. de pastorie in Hoeven, tele­foon­num­mer 0165 502 336 (op maan­dag, woens­dag en vrij­dag tussen 09.30 uur en 11.30 uur). Wees welkom!

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose