• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christoffelviering

Zaterdag 30 juni & zondag 1 juli

gepubliceerd: dinsdag, 17 april 2018

Op zater­dag 30 juni en zon­dag 1 juli vindt in Hoeven weer de auto­ze­gening plaats in samen­wer­king met Veilig Verkeer Neder­land, afdeling Halder­berge. Wat is een ze­ge­ning, waartoe dient dit en waarom is VVN daarbij betrokken?

Auto­ze­gening

De auto­ze­gening met vooraf de vie­ring, is een traditie in Hoeven sinds 1927. Op advies van Bis­schop Hopmans is hier 91 jaar gele­den mee be­gon­nen, omdat er toen ook al veel ongelukken gebeur­den. Pastoor de Hoog richtte een Christoffelbond op. De traditie van de auto­ze­gening is in Hoeven altijd ge­ble­ven. Ie­der­een is welkom met zijn of haar ver­voer­mid­del. Tijdens de vie­ring in de paro­chie­kerk hoort men het verhaal over Chris­to­pho­rus, de grote sterke man die mensen over de rivier zette, ook al was het koud en gevaar­lijk. Het verhaal gaat ver­der: dat er een klein kind naar de over­kant wil en zijn hulp verwacht. Chris­to­pho­rus stapt door het water en neemt het kind op de sch­ou­ders, maar het kind wordt alsmaar zwaar­der. Het kind is Jezus Christus, die de lasten van de wereld draagt.

Zo krijgt Chris­to­pho­rus de naam “hij die Christus draagt”; Christoffel die het kind veilig naar de over­kant brengt. Christoffel die de beschermer tegen elk gevaar in het ver­keer wordt genoemd, voor schippers, reizi­gers en pelgrims.

Zijn beeltenis kom je op vele plaatsen tegen en velen dragen een me­dail­lon bij zich omdat ze er ver­trouwen in hebben, dat dit bescher­ming biedt. Er wordt een gebed door de pastoor uit­ge­spro­ken en hij geeft de zegen door het ver­voer­mid­del (auto, fiets etc.) met gewijd water te be­spren­kelen. Tevens krijgt men een kaartje mee met daarop de wens om veilig te rij­den, want men moet na­tuur­lijk wel goed opletten in het ver­keer.

Veilig Verkeer Neder­land

Wij van VVN afdeling Halder­berge blijven vanuit deze traditie steeds aan­dacht vragen voor ver­keersvei­lig­heid en bie­den moge­lijk­he­den aan om ie­der­een op de hoogte te hou­den van de ver­an­de­ringen in het ver­keer en de bijbe­ho­rende regel­ge­ving. De ver­keersop­fris­trai­ning is hier een goed voor­beeld van. Ook bij de auto­ze­gening is VVN al heel wat jaren present. De vlag hangt uit, flyers wor­den uitge­deeld en er is tijd voor een praatje.

Verkeer is een samenspel en om dat te ont­hou­den delen we schrijfblokjes uit, waarop men een voorstel of goed idee kan noteren. Opmer­kingen kunnen ook digi­taal doorge­ge­ven wor­den aan VVN via het se­cre­ta­riaat: se­cre­ta­riaat@vvn-hal­der­berge.nl

Men mag meedoen en / of mee­denken bij onze groep. Een bijdrage ter onder­steu­ning van het werk is na­tuur­lijk ook altijd welkom. Voor meer in­for­ma­tie over VVN Halder­berge kunt u ook een kijkje nemen op de web­si­te: www.vvn-hal­der­berge.nl.

Wij ont­moe­ten u graag op:
Zater­dag 30 juni : van 14.00 tot 16.00 uur alleen de ze­ge­ning
Zondag 1 juli: om 09.30 uur de vie­ring en aan­slui­tend de ze­ge­ning
Locatie: Kerk­plein St. Jan de Doper te Hoeven.

Tot dan!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose