• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Kiezen om te leven’

Bezinningsdagen bij de Broeders van Huijbergen

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Ook dit jaar or­ga­ni­se­ren de Broe­ders van Huij­bergen in de Veer­tig­da­gen­tijd be­zin­nings­zon­dagen. De bij­een­komsten wor­den gehou­den in het Broe­derhuis, Boom­straat 28 in Huij­bergen en duren van 09.30 uur tot 15.15 uur.

een spi­ri­tu­ele erva­ring van het lij­dens­ver­haal

Op zon­dag 25 februari 
Br. Theo Eijkhoudt laat ons op zon­dag 25 februari stil­staan bij de Matthäus Passion, onster­fe­lijk gewor­den door de muziek van Johann Sebastian Bach. Naast de let­ter­lijk en compleet over­ge­no­men hoofd­stukken 26 en 27 uit het evan­ge­lie van Mattheus willen we ook heel na­druk­ke­lijk stil staan bij de vrije teksten die zowel Bachs tekstdichter Christian Friedrich Henrici als Bach zelf in het Bijbelse lij­dens­ver­haal hebben ingelast. Juist deze teksten doen een zeer sterk beroep op de luis­te­raar om zich ‘niet-on­ver­schil­lig’ open te stellen voor wat ons in het aan­ho­ren en betrokken luis­te­ren tegemoet komt. We maken een keuze uit de meest gela­den en aan­spre­kende onder­de­len. De be­schou­wingen zullen uit­gaan van de eeuwen­oude praktijk van de Lectio Divina.

‘door de woes­tijn van het gebed heen’

Op zon­dag 4 maart
Christus verlangt vurig om in ons wezen de kiem van zijn Pasen te wekken. Van Witte Donder­dag tot Paas­zon­dag neemt Hij ons mee, uur voor uur, in wat Hij doormaakt. En op voor­hand delen wij met Hem, dag voor dag, zijn veer­tig­daag­se ontle­diging: verdich­ting van de veer­tig jaar dat God in de Sinaïwoes­tijn Liefde aan­ging met Israël. Tussen Goede Vrij­dag en Paas­zon­dag ligt er bar niemandsland. Is daar bid­den? Met deze vraag zijn vanouds Chris­te­nen let­ter­lijk in de woes­tijn gaan leven. Ze hebben ons een schat aan erva­ring doorge­ge­ven. Het komt aan op onver­deeld­heid van hart, algehele toe­keer naar de eerst-aanwe­zige Ander. Dat lijkt mis­schien te hoog gegrepen, maar als het nu juist de Ander is die het in ons op gang brengt en ook voltooit? De be­zin­ning wordt geleid door Pieter van Ginneken.

door de woes­tijn: gedreven, getergd, gelouterd, bevrijd

Op zon­dag 11 maart
De woes­tijn is sinds mensenheugenis de plaats van loute­ring en door­tocht. In de verlaten­heid en stilte van niets anders dan jezelf staat de woes­tijn voor inkeer en be­zin­ning op je levensweg en de keuzes die je maakt. Maar ook onge­vraagd en ongewild kun je als mens je leven ervaren als een woes­tijn van eenzame verlaten­heid. In de Bijbel speelt het woes­tijn­the­ma voort­du­rende een rol als metafoor voor de erva­ring van mensen en groepen in fases van loute­ring, herbe­zin­ning en het zoeken naar nieuwe toe­komst. Franck Ploum koppelt het Bijbels beeld van de woes­tijn aan per­soon­lijke erva­ringen. Hierbij kijken we spe­ci­fiek naar de woes­tijn­ver­halen van de profeet Elia en van Jezus. Het mid­dag­deel bestaat uit een medi­ta­tief concert waarin zes medi­ta­tie­tek­sten rond de evan­ge­lie­ver­halen van de Veer­tig­da­gen­tijd wor­den omringd door oude polyfone muziek door het vierstemmig mannenkwartet Capella Vacalis onder lei­ding van Bram Verheijen.

hoe zijn we overeind ge­ble­ven?

Op zon­dag 18 maart
Het thema komt uit ‘Het boek van Vreugde’, een ver­slag van ont­moe­tingen tussen twee grote reli­gi­euze lei­ders van dit moment: de Dalai Lama en Bis­schop Tutu. Ze zijn beide in de 80’er jaren van hun leven beland, zijn oude vrien­den, waren beide vluch­te­ling, hebben beide de Nobel­prijs voor de Vrede ont­van­gen. Beide zijn in staat over de grenzen van hun eigen traditie heen te kijken. Ze hebben veel ellende en onrecht­vaar­dig­heid mee­ge­maakt maar daarbij een fun­da­men­tele levensvreugde weten te bewaren. Deze levensvreugde heeft hen overeind gehou­den in moei­lijke tij­den. Ze ont­dek­ken in hun ont­moe­tingen acht pijlers van levensvreugde, die in een af­wis­se­lend pro­gram­ma onder be­ge­lei­ding van Jos van Genugten aan de orde komen.

De bij­een­komsten wor­den gehou­den in het Broe­derhuis, Boom­straat 28 in Huij­bergen en duren van 09.30 uur tot 15.15 uur. De kosten bedragen € 15,00 per bij­een­komst, inclusief warme maal­tijd. Aanmel­den tot uiter­lijk een week voor de bij­een­komst via de receptie van het Broe­derhuis, 0164 642 650, of per email  gencur@abcfh.nl 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose