• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Grootste Museum van Nederland

Loop gerust eens binnen

gepubliceerd: maandag, 29 januari 2018
Grootste Museum van Nederland
Grootste Museum van Nederland
Basiliek H.H. Agatha & Barbara Oudenbosch
Basiliek H.H. Agatha & Barbara Oudenbosch
St Nicolaaskerk, Amsterdam
St Nicolaaskerk, Amsterdam

Een ‘Michelinster’ voor kerken

In het bui­ten­land is het heel normaal om die in­druk­wek­kende ka­the­draal te bezoeken. Toch lopen veel mensen er in Neder­land ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl ook Neder­landse kerken de prach­tigste kunstvoorwerpen her­bergen, gemaakt door de beste kunste­naars en opgeno­men in magistrale decors. Met elkaar vormen onze kerken het grootste museum van Neder­land.

Op 6 juli 2017 is het Grootste Museum van Neder­land geopend met dank aan de hoofd­part­ner BankGiro Loterij en het Mondriaan Fonds zijn eerste der­tien deuren. Museum Catha­rij­ne­convent, elf kerken en twee synagogen staan aan de basis van dit bij­zon­dere project. De verborgen top­kunst van Neder­land wordt zo toe­gan­ke­lijk gemaakt voor ie­der­een, juist ook voor degenen die ge­woon­lijk niet in een kerk komen.

In 2016 publi­ceerde Museum Catha­rij­neconvent het monu­mentale boek Kerkinterieurs in Neder­land, waarin hon­derd beeldbepalende kerkinterieurs wor­den belicht. Dit boek inspireerde het museum om de kerken in Neder­land beken­der en toe­gan­ke­lijker te maken voor het grote publiek. Dertien prach­tige monu­menten van ver­schil­lende gezindten staan aan de basis van dit nieuwe Grootste Museum van Neder­land. De kerken zijn bij­zon­der vanwege hun ge­schie­de­nis, architectuur en kunst­werken. Van een idyllisch dorps­kerkje op het plat­te­land tot een in­druk­wek­kende mid­del­eeuwse basiliek mid­den in de stad. Van we­reld­be­roemde glas-in-loodramen tot kleur­rijke van dak tot vloer beschil­derde interieurs. Allemaal reli­gi­eus actieve kerken die een ‘Michelinster’ verdienen.

Verrassende inzichten en (on)bewuste vragen

Hoe lang duurde het om de kerk te bouwen? Welke heilige is afge­beeld en waar herken ik die aan? Wie lieten zich begraven in de kerk? Hoe zat het ook alweer met de Beel­denstorm? Bij veel mensen ontbreekt de kennis om te begrijpen wat er te zien is. In het Grootste Museum van Neder­land hoort de bezoeker de verhalen over de kerk en de kunst­werken zon­der de bele­ving van de in­druk­wek­kende gebouwen en interieurs te verstoren. Samen met ontwerp­bu­reau Fabrique ont­wik­kelde Museum Catha­rij­neconvent een audio­tour die verrassende inzichten biedt en (on)bewuste vragen beant­woordt. Bezoekers kunnen dwalend door de kerk op ver­schil­lende plekken een ander verhaal horen of zich laten mee­voeren met een tour die alle highlights aan het licht brengt.

Het Grootste Museum van Neder­land is een ini­tia­tief van Museum Catha­rij­ne­convent en wordt moge­lijk gemaakt door de spelers van de BankGiro Loterij. Kijk voor de deel­ne­mende locaties op de web­si­te:

Video’s


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose