• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reis je mee ‘In het Land van Geloven’

Een virtuele reis met verrassende bestemmingen.

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2018

Al een paar jaren gaat in de Bernardus­paro­chie een wisselend reisgezel­schap samen op reis ‘in het Land van Geloven’. Het gaat om een virtuele reis, met verrassende bestem­mingen. Deze keer is onze reisbestem­ming geen plaats, maar een tijds­pe­rio­de op onze ker­ke­lijke kalen­der: de vas­ten­tijd.

Bete­ke­nis van vasten

Vasten kun je op ver­schil­lende manieren doen. Vasten doe je vanuit je geloof, je levens­vi­sie. Maar te­gen­woor­dig zijn er ook steeds meer mensen die vasten om slanker en fitter te wor­den. Deze vorm van vasten valt buiten onze reisbestem­ming. Wat alle vormen van vasten gemeen hebben is: je iets ontzeggen. Dat klinkt nega­tief, maar heeft na­tuur­lijk een po­si­tie­ve bedoeling en bete­ke­nis. Vasten wil ruimte maken voor wezen­lijke waar­den van het men­sen­le­ven. In een tijd waarin we overla­den wor­den met con­sump­tie en in­for­ma­tie, met indrukken en bijna onophou­de­lijke com­mu­ni­ca­tie is het moei­lijk om onze inner­lijke ruimte vrij te hou­den.

En toch is juist die van beslissend belang voor de wijze waarop wij als mens zijn bedoeld. Het is de mys­tieke ruimte die iedere mens in zich draagt en waar hij of zij pas echt zich­zelf wordt. Daar woont God in ieder van ons als de diepste Grond van ons bestaan, en daar vindt het leven-gevende contact met God plaats. Wie wel eens in een erva­ring van de natuur, van kunst of van een ont­moe­ting van mens tot mens een diepe stilte in zijn eigen hart heeft beleefd, voelt wel aan wat wordt bedoeld, ook al heeft hij of zij daarbij mis­schien nog niet uit­druk­ke­lijk aan God gedacht. Die ruimte be­scher­men betekent God erkennen en eren. Daar gaat het uit­ein­delijk om in alle vormen van vasten.

Vormen van vasten

Hoe kan dat er concreet uitzien? Je kunt je beperken in eten en drinken, in het gebruik van tv, pc en mobieltje. Je kunt tijd maken voor een hulp­be­hoe­ven­de of eenzame mede­mens. Je kunt dingen op orde brengen die je al lang voor je uit geschoven hebt, of relaties in orde brengen die echt ver­be­te­ring nodig hebben. Je kunt tijd vrij maken voor stilte en/of gebed, alleen of samen met anderen. Je kunt eens zorg­vul­diger zijn in zijn oor­deel over anderen. Je kunt iets ondernemen voor de Derde of Vierde Wereld.

Onze uit­no­di­ging

In deze etappe willen we aan de slag gaan met een vorm van dage­lijks gebed en stilte. Elke dag ont­vang je via een lan­de­lijk net­werk een Bijbel­tekst en een aantal gebeds­voor­beel­den. Het is de bedoeling dat je daar - binnen je moge­lijk­he­den – dage­lijks mee aan de gang gaat. Als reisgezel­schap komen we één keer per week samen om met elkaar erva­ringen uit te wisselen, om een lezing of gedachte ver­der uit te werken, om samen stil te zijn rondom ons Levensdoel, om steun bij elkaar te vin­den om deze vorm van vasten vol te hou­den en zo toe te leven naar het feest van Pasen. Uite­raard is er ruimte voor ver­schil­lende opvat­tingen en ieders per­soon­lijke, soms heel eigen weg. Voor ons reisgezel­schap zijn we op zoek naar mede­ge­lo­vigen die behoefte hebben aan ver­die­ping en verbre­ding van hun levensweg.

Waar en wanneer

We starten onze reis op zater­dag 17 februari met een bezoek aan het Fran­cis­ca­nen­kloos­ter in Megen. In het klooster nemen we deel aan een wereld­maal­tijd. Vooraf maken we samen een wandel­tocht in en rondom Megen. Voor deze dag is het aantal deel­ne­mers beperkt.

De overige bij­een­komsten zijn op maan­dag 19 en 26 februari, 5, 12 en 19 maart, steeds van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’. Als bijdrage in de kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor koffie, thee en ma­te­ri­aal.

Voor in­for­ma­tie en aanmel­ding (uiter­lijk 1 februari) kunt u bellen of mailen naar pas­to­raal werker Anne­miek Buijs – Tuyte­laars, 06 163 24 465 (maan­dag, dins­dag en don­der­dag), regio.ouden­bosch@gmail.com.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose