• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christenen in het Midden – Oosten

Lezing verzorgd door Kerk in Nood op dinsdag 16 januari

gepubliceerd: woensdag, 27 december 2017

Tijdens een lezing, die wordt ver­zorgd door dhr. van Voorst en/of Peters, kunt u kennis maken met de nieuwste ont­wik­ke­lingen en met per­soon­lijke verhalen van chris­te­nen in het Midden – Oosten. Als bakermat van drie religies, het Jo­den­dom, het Chris­ten­dom en de Islam, is het Midden – Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwen­lang toneel van strijd.

Miljoenen chris­te­nen uit Irak en Syrië vluchten voor de bar­baarse daden van Islami­tische Staat. In Libanon hou­den chris­te­nen echter al een mil­len­nium stand. De lezing wordt gehou­den op dins­dag 16 januari om 19.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch (ingang aan het Doelpad). De toegang is gratis; na afloop wordt een collecte gehou­den ter onder­steu­ning van het werk van Kerk in Nood en er is een boekenstand.

Kerk in Nood

Kerk in Nood ontstond op de puinhopen van de Tweede Wereld­oor­log toen in 1947 een jonge pater Norber­tijn, pater Werenfried van Straaten, een actie begon om de noden onder de oorlogsslacht­of­fers te lenigen. Hij begon met het inzamelen van kle­ding en van voedsel, maar al spoe­dig bleek de gees­te­lij­ke nood onder de vluch­te­lingen veel groter te zijn dan de mate­rië­le problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de onder­steu­ning van de pas­to­rale ac­ti­vi­teiten onder de vluch­te­lingen. De in­druk­wek­kende preken en oproepen tot ver­zoe­ning van pater Werenfried, raakten de harten van velen en zijn hulp­ver­le­nings­werk kreeg steeds meer reikwijdte. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zette hij zich on­ver­moei­baar in voor gelo­vi­gen in communis­tische lan­den, met name in Hongarije, en Kerk in Nood bouwde ‘forten voor God’, kerken langs het IJzeren Gordijn. In 1959 bezocht hij vluch­te­lingen in Azië en had hij voor het eerst een ont­moe­ting met Moeder Teresa van Calcutta. In 1962, tij­dens het Tweede Vati­caans Concilie, vroeg paus Johannes XXIII hem om het werk van Kerk in Nood uit te brei­den naar Latijns-Amerika. Gedurende de daarop­volgende vijf­tig jaar bleef de organi­sa­tie groeien om tegemoet te komen aan de noden van de lij­dende Kerk en breidde zich uit naar de Filipijnen, daarna naar Afrika en in 1975 naar Vietnam (voor de hulp aan de boot­vluch­te­lingen) en naar Thailand en Maleisië (voor de hulp aan vluch­te­lingen uit de communis­tische lan­den Laos en Cambodja). Aan het eind van de jaren ‘80 en in de jaren ’90, toen de communis­tische regimes instortten, bracht Kerk in Nood hulp naar gelo­vi­gen in Oost-Europa. Vanaf het nieuwe mil­len­nium gaat er ook hulp naar de slacht­of­fers van de con­flic­ten in onder andere Rwanda, Sudan en Congo. De laatste jaren richt Kerk in Nood zijn aan­dacht met name ook op het Midden - Oosten waar katho­lie­ken wor­den ver­volgd door Islami­tische fun­damentalisten.

Kerk in Nood is uitgegroeid tot een inter­na­tio­nale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie met kantoren in 22 lan­den en geeft jaar­lijks steun aan projecten we­reld­wijd voor de vor­ming van se­mi­na­risten, het drukken en ver­sprei­den van Bijbels en andere reli­gi­euze literatuur, voor steun aan pries­ters en gees­te­lij­ken in moei­lijke omstan­dig­he­den, hulp aan vluch­te­lingen en andere noodlijden­den en voor de bouw en her­bouw van kerken en kapellen. Op dit moment gaat ongeveer 20% van alle hulp naar de vroe­gere communis­tische lan­den, 60% naar ont­wik­ke­lings­lan­den en 20% naar het Midden Oosten.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose