• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Theatervoorstelling door mensen die in armoede leven

gepubliceerd: maandag, 11 december 2017
Theatervoorstelling door mensen die in armoede leven
(foto: Ine Backhuijs)

‘Indringend en aan­grij­pend’, die opmer­king hoorde je van ver­schil­lende bezoekers na afloop van de theater­voor­stel­ling ‘De OmZieners’, geprodu­ceerd door de Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting.

De voor­stel­ling werd gespeeld door zowel pro­fes­sio­nele acteurs als door mensen die zelf in armoede leven. Thema’s als arm-rijk, kansrijk-kansarm, leven en dood en ook het verlangen naar mens­waar­dig bestaan en de waar­de­ring als persoon passeer­den de revue. Tekst­schrij­ver en regisseur Laurens Umans legt uit: ‘Wij willen het echte leven op het toneel brengen, van echte mensen, mensen van vlees en bloed, mensen die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met harts­tocht en humor.’ Blijkens het langdurige applaus na afloop van de voor­stel­ling kwam deze bood­schap binnen bij het publiek. Diaken Peter Hoefnagels was in zijn nopjes : ‘Voor­stel­lingen zoals deze raken het hart van mensen én laten zien dat leven in armoede niet perse je eigen schuld hoeft te zijn. Dat gevoel en inzicht is be­lang­rijk voor de ver­dere ont­wik­ke­ling van diaconale ac­ti­vi­teiten van pa­ro­chies als het om armoede gaat.’ De voor­stel­ling is geor­ga­ni­seerd door de pa­ro­chie in samen­wer­king met het Sint Fran­cis­cus­cen­trum van het Bisdom Breda en vond plaats op 9 de­cem­ber in de Paulus­kerk in Ouden­bosch. Zo’n 100 bezoekers vul­den de voor­ma­lige kerk­zaal.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose