• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Gerarduskalender maar ook veel mooie boeken

Bezoek het winkeltje onder de Basiliek

gepubliceerd: woensdag, 29 november 2017
Gerarduskalender 2018
Gerarduskalender 2018
Fotoboek Katholiek Brabant van Ramon Mangold
Fotoboek Katholiek Brabant van Ramon Mangold
Kerkinterieurs in Nederland van Catharijneconvent
Kerkinterieurs in Nederland van Catharijneconvent

Mooie boeken en reli­gi­euze artikelen vindt u in de winkel onder de Basiliek, elke dag na de mid­dag geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Gerarduskalen­der

De Gerarduskalen­der, uit­ge­bracht door Klooster Wittem, is een scheurkalen­der met elke dag op de voor­kant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achter­kant staan af­wis­se­lend moppen, gedichten, be­zin­nings­tek­sten, puzzels en in­for­ma­tie over ver­schil­lende on­der­wer­pen. Een erg gewild artikel uit de winkel.

Katho­liek Brabant

In no­vem­ber 2017 viert win­naar van de Zilveren camera Ramon Mangold dat hij 10 jaar als foto­graaf aan het werk is. Inmiddels heeft hij zich ont­wik­keld tot de bekendste foto­graaf in katho­liek Neder­land. In dit fraai uitge­voerde boek­werk verzamelt hij zijn meest bij­zon­dere foto's. Daar­mee is dit boek een uniek over­zicht van katho­liek leven in beeld. De focus van het boek ligt op Brabant, omdat hij daar in deze jaren voor­na­me­lijk?actief was. De foto's laten vanuit diverse rich­tingen zien hoe springlevend en aan­trek­ke­lijk het katho­liek-reli­gi­euze leven in ons land is en hoe de kerk­pro­vin­cie zich verhoudt tot de grote wereld­kerk. Daarom staan in het boek ook veel foto's van de inter­na­tio­nale reizen die Ramon maakte voor zijn werk. Ook de diver­si­teit van de katho­lie­ke cultuur springt naar voren in de beel­den van zowel jon­ge­ren als ouderen, van de rijkdom aan li­tur­gie, volks­de­vo­tie, pro­ces­sies en na­tuur­lijk Maria. De teksten in het boek zijn van Anton de Wit, de vorm­ge­ving wordt ver­zorgd door bureau Impulsar.

Ramon Mangold (1980) is do­cu­mentair en jour­na­lis­tiek foto­graaf, en sinds 2006 verbon­den als vak­do­cent aan de 'School voor Fotografie'. Met zijn serie over Mgr. De Korte won hij in 2016 de eerste prijs bij de 'Zilveren Camera' in de cate­go­rie 'Personen in beeld'.

Kerkinterieurs in Neder­land

Sober of uitbun­dig gedecoreerd. In alle perio­den van onze bewogen ge­schie­de­nis zijn de beste kunste­naars, interieurachitecten, beeld­hou­wers, houtsnij­ders en schil­ders ingeschakeld om onze kerken van binnen te verfraaien. Kerkinterieurs in Neder­land belicht de 100 meest opmer­ke­lijke interieurs van kerken verspreid over het hele land en in alle gezindten. Ook dit fraai boek is te koop in de winkel.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose