• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Cursus Diaconale Journalistiek

Geslaagde cursus

gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017

Onlangs werd de cursus Diaconale Jour­na­lis­tiek gehou­den, ver­zorgd door het Fran­cis­cus­cen­trum van ons Bisdom. Onze pa­ro­chie is mede-ini­tia­tiefnemer van deze cursus. Zo’n 30 personen, afkoms­tig uit de pa­ro­chies in onze regio en 2 uit onze pa­ro­chie, namen er aan deel. De cursus werd door de deel­ne­mers als geslaagd be­oor­deeld, zie voor een terug­blik:

Diaken Peter Hoefnagels was initiator van de cursus. Hij wijst er op dat de kerk haar diaconale ac­ti­vi­teiten meer zicht­baar moet gaan maken: “Je moet daarvoor een neus voor diaco­naal nieuws ont­wik­ke­len. Als diaken wil ik pa­ro­chi­anen in­spi­re­ren en toerusten om om te zien naar elkaar. Voor de ont­wik­ke­ling van de kerk naar de toe­komst toe is dat van groot belang.” De cursus heeft zeker bij­ge­dragen aan in­spi­ra­tie en het ver­krij­gen van vaar­dig­he­den.

De cursus werd gehou­den op een viertal avon­den in februari, elk met een aan­spre­kend thema, zoals hoe schrijf ik een pers­be­richt dat wordt opgepikt door de jour­na­listen. Maar ook het maken van een foto die een dui­de­lijk “verhaal ver­telt” is be­lang­rijk om over diaconale ac­ti­vi­teiten te kunnen com­mu­ni­ce­ren. Het af­slui­ten­de pa­ro­chie-brede thema: “Wie zegt wat tegen wie met welk beoogd effect in de com­mu­ni­ca­tie van de pa­ro­chie” was zeer verhel­de­rend. De cursus zal nog een keer wor­den gegeven en dan ook met aan­dacht voor de bete­ke­nis van social media zoals Facebook.

Van harte aan­be­vo­len!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose