• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde sobere maaltijd in de Vastentijd

gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017
Mgr. Schraven
Mgr. Schraven

Op maan­dag 27 maart kwamen ongeveer zes­tig mensen bij elkaar in ‘de Pastorije’, het ont­moe­tings­cen­trum van de pro­tes­tantse ge­meen­te in Ouden­bosch voor een sobere maal­tijd en een lezing.

‘De Ouderen­zorg in het bisdom Tangshan’

In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt in de Bernardus­paro­chie aan­dacht besteed aan China en wordt ge­col­lec­teerd voor het vasten­pro­ject ‘Ouderen­zorg in het bisdom Tangshan’. Vanwege de één-kind­po­li­tiek van de over­heid zijn de ge­zin­nen klein en als de kin­de­ren ver weg wonen, kunnen ouderen niet lan­ger rekenen op hun zorg. Het bisdom staat in voor de ver­zor­ging van een aantal ouderen, die ver­blij­ven in een pand naast het bis­schops­huis. Het afgelopen jaar is in het kader van de Vasten­tijd even­eens ge­col­lec­teerd voor dit project. De opbrengst van de collectes tij­dens de vie­rin­gen en van de giften die recht­streeks aan Vas­ten­ac­tie zijn overgemaakt was € 2791.00.

De sobere maal­tijd vormde het middel­punt van een drieluik, tussen een oecu­me­nisch gebeds­mo­ment en een lezing van de laza­rist prof. dr. Tjeu van Knippen­berg, die recent in Tangshan is geweest. Behalve over zijn erva­ringen in China ver­telde hij over het leven en werk van zijn confrater mgr. Schraven, die bis­schop van Tangshan was. Uit zijn lezing bleek dat in China in­te­res­se bestaat in de Vincentiaanse spiri­tua­li­teit. De heilige Vin­cen­tius a Paulo is de stichter van de laza­risten. In zijn spiri­tua­li­teit staan dienst­baar­heid, naasten­liefde, barm­har­tig­heid en zorg voor de kwets­ba­ren centraal.

“De Gezellen van mgr. Schraven, bis­schop van Tangshan”

In 1937 stierf Anton Geerts uit Ouden­bosch in China de mar­tel­dood. Anton behoorde tot de Gezellen van mgr. Schraven, bis­schop van Tangshan. Momenteel loopt er een proces om hen zalig te verklaren. Mgr. Schraven en Gezellen vingen tij­dens de Chinees-Japanse oorlog in de jaren der­tig van de vorige eeuw in hun missie­post jonge vrouwen en meisjes op die bescher­ming zochten. Toen de Japanse bezetter de uitleve­ring van deze meisjes vroeg om hen te gebruiken als troostmeisje wei­ger­den ze dit en wer­den ver­vol­gens door de Japanse bezetters omgebracht. In Ouden­bosch bestaan plannen voor een per­ma­nente ten­toon­stel­ling over broe­der Anton Geerts in de basiliek.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose