• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bart Leijs 25 jaar koster in de Basiliek

Zondag 23 oktober 2016

gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2016
Bart Leijs 25 jaar koster in de Basiliek
(foto: Willem Snijders)

Op zon­dag 23 ok­to­ber 2016 werd in de Basiliek aan­dacht ge­schon­ken aan het 25-jarig jubileum van koster Bart Leijs.

In zijn toe­spraak gericht tot de jubila­ris haalde pastoor Prasing aan, dat in al die jaren, er het nodige in de kerk is veran­derd. Van één pastoor in iedere geloofs­ge­meen­schap naar een pas­to­raal team werk­zaam in een pa­ro­chie bestaande uit meer­dere geloofs­ge­meen­schappen. Dat betekent dat niet alles meer zo dui­de­lijk en ge­mak­ke­lijk is als 25 jaar gele­den. Het houdt in dat kosters flexibel moeten zijn en in moeten kunnen spelen op de wensen van meer­dere voor­gan­gers.

25 jaar heeft Bart er aan mee­ge­werkt dat de vie­rin­gen in het weekend, de uit­vaar­ten, de hu­we­lij­ken en de dopen doorgang kon­den vin­den door te zorgen voor een goede voor­be­rei­ding. Hij heeft mee­ge­werkt aan het aanleggen van de kerst- en de paastuinen en het dage­lijkse on­der­houd van de kerk. 25 jaar koster zijn is heel wat.

Bart kreeg uit han­den van pastoor Prasing als dank hier­voor een beeld aangebo­den van de H. Bernardus. En omdat Bart ook nog jarig was op deze dag, wer­den de felici­ta­ties niet alleen onder­streept met een welge­meend applaus maar ook met het zingen van Lang zal hij leven. Pastoor Prasing sprak de hoop uit dat Bart nog lange tijd, in goede ge­zond­heid, als koster aan de Basiliek verbon­den mag blijven.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose