• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum Joke Buijsen

Zondag 16 oktober 2016

gepubliceerd: maandag, 17 oktober 2016

In sep­tem­ber 1991 is Joke lid gewor­den van het St. Jans­koor. Zij mocht zich aan­slui­ten bij de alten en bij zingen alleen is het niet ge­ble­ven.

In maart 1994 is zij de functie van bibliothecaresse gaan vervullen, nadat Ria Wouters was afgetre­den. Deze functie vervult zij nú ruim 22½ jaar. Met de vereiste twee­derde meer­der­heid van de uit­ge­brachte stemmen is zij gekozen om zit­ting te nemen in ‘Het Bestuur’. Bij elke repe­ti­tie-avond en het zingen op zon­dag ligt voor ieder koorlid de beno­digde muziek klaar. Alles wordt door haar wederom verzameld en keurig opgeborgen in de koor­kast. Zij weet precies wat er is aan muziek en ook waar de muziek te vin­den is. Zij kan zo tegen de dirigent zeggen: Dat lied ligt ook bij ons in de kast, en binnen een paar minuten haalt zij het te voorschijn.

Als in februari 2000 Jacques van Oers aftreedt als voor­zit­ter, wordt Joke met algemene stemmen van het bestuur en leden gekozen tot voor­zit­ter. Deze functie vervult zij nu ruim 16½ jaar. Na het over­lij­den van Piet de Ruiter neemt Joke in begin 2003 spon­taan de taak op zich om het concept-korenrooster voor het korenrooster­over­leg op te stellen. Zij is bij ieder overleg aanwe­zig en ná invulling van dit rooster verspreid zij dit onder de belang­stel­len­den. Kopieën wor­den door haar gemaakt voor de eigen leden en voor de leden van het dames­koor. Een taak die zij nu ruim 12½ jaar vervult.

In februari 2015 kan Jeroen van de Berg, wegens ziekte het pen­ning­mees­ter­schap voor het koor niet meer vervullen. Omdat er geen belang­stel­len­den zijn binnen het koor voor deze functie besluit Joke deze taak ook nog te gaan vervullen. Deze functie vervult zij nu bijna 2 jaar. Buiten al deze taken die zij vervult voor het St. Jans­koor is zij in maart 2011 voor de 1e maal lektor bij een avond­wake. Loopt daarna stage bij de doorgewinterde voor­gan­gers van de avond­wake-groep om deze later zelf­stan­dig te kunnen uit­voeren. Het aantal avond­wakes loopt terug (zij heeft intussen ook diverse malen meegedraaid met de vie­ring van Aller­zie­len).

In au­gus­tus 2014 meld Joke zich aan als lector, alleen voor de zon­da­gen als haar eigen koor niet hoeft te zingen. Zij is door­gaans 1 keer per maand lector. Na het over­lij­den van Broe­der Ludwinus en daarna Gé Scheek in 2003 woont Joke de jaar­lijkse bij­een­komst bij voor de invulling van de lie­de­ren die door het koor gezongen gaan wor­den tij­dens de vie­ring van de ‘dodenher­den­king’. Deze bij­een­komsten heeft zij bijgewoond tot 2015.

Bij een uit­vaart van een koorlid en/of partner bezocht Joke een aantal keren de familie om samen met hen de uit­vaart­dienst samen te stellen.

Tijdens de vie­ring van 16 ok­to­ber heeft Joke de zilveren Gregoriusmedaille met speld en oor­konde ont­van­gen omdat zij zich 25 jaar heeft ingezet voor de muziek ten dienste van de li­tur­gie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose