• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laten we samen bidden!

Elke woensdag tot de Advent

gepubliceerd: maandag, 29 augustus 2016

Het Oecu­me­nisch Middag­ge­bed

“Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al bid­dend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bid­den geeft een uniek gevoel van ver­bon­den­heid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofs­be­le­ving kennen. Andere gebeds­vor­men en ver­schil­lende geloofs­tra­di­ties kunnen in­spi­re­rend en ver­frissend zijn.”

Dit was de erva­ring de afgelopen zomermaan­den. Twee keer in de week was er om 12 uur het Oecu­me­nisch Middag­ge­bed. Een moment van 20 minuten stilte, be­zin­ning en gebed. De deel­ne­mers en de voor­be­rei­dings­werk­groep hebben het bij­zon­der gevon­den om samen te bid­den. Een teken van een­heid en hoop als chris­te­nen van ver­schil­lende kerken.

Daarom hebben we besloten dit een ver­volg te geven. De ko­men­de maan­den hou­den we het Oecu­me­nisch Middag­ge­bed 1 maal per week en wel op woens­dag-mid­dag om 12 uur. We volgen een een­vou­dige li­tur­gie met lezingen, een lied en gebe­den. Het geheel wordt afgesloten met een zegen. Zo kan het mid­dag­ge­bed een scharnier­mo­ment in de week zijn.

U bent en blijft van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. Weke­lijks vanaf woens­dag 31 au­gus­tus in de Basiliek om 12 uur.

Deze mid­da­gen wor­den moge­lijk gemaakt met mede­wer­king van de Pro­tes­tantse ge­meen­te Ouden­bosch

Charlotte Inke­laar namens de Pro­tes­tantse Gem. Ouden­bosch c.a.
Stefan Lange namens de St. Bernardus­paro­chie


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose