• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Diakenwijding Thai Nguyen

Zondag 22 mei 2016 Bovendonk Hoeven

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2016
Diakenwijding Thai Nguyen
Diakenwijding Thai Nguyen (foto: Johan Wouters)

Tijdens een vreug­de­volle vie­ring op zon­dag 22 mei ont­vingen Joeri Fleerackers (Bisdom Antwerpen) en Thai Nguyen (Bisdom Breda) de diaken­wij­ding uit han­den van mgr. J. Liessen, bis­schop van Breda.
Voor beide is het een stap op weg naar het pries­ter­schap. Rector Schnell van de Pries­ter- en Diaken­oplei­ding Bovendonk en rector Papen, die de bis­schop van Antwerpen mgr. J. Bonny ver­te­gen­woor­digde, con­ce­le­breer­den tij­dens de vie­ring. In de goed gevulde kapel van Bovendonk waren veel leden van de Viet­na­me­se geloofs­ge­meen­schap aanwe­zig. Rector Schnell heette buiten de familie en vrien­den van de wij­de­lin­gen met name abt Jeroen de Cuyper van de Norber­tijner abdij in Tongerlo welkom. Bij de pre­sen­ta­tie van de wij­de­lin­gen bena­drukte de rector dat bei­den een lange weg had­den afgelegd. Voor Joeri liep deze weg langs de norber­tijnen in Tongerlo en werk­zaam­he­den in de zorg. Voor Thai liep de weg via een studie rechten, de theo­lo­giestudie aan het Groot­semi­narie Rolduc en de vor­ming op de Fontyshoge­school, het Antoniushuis en Bovendonk. Voor beide geldt dat ze zijn thuis­ge­ko­men in het ambt, aldus de rector.

In zijn homilie verbond de bis­schop het Hoog­feest van de heilige Drie­vul­dig­heid met het feest van de diaken­wij­ding. De Drie­vul­dig­heid is een geheim dat we niet met ons verstand kunnen bevatten. We lopen het gevaar dit mysterie te bedekken onder mooie woor­den en gebouwen. Het is echter de bedoeling dit mysterie te leven. Dit is de roe­ping van elke gelo­vi­ge. Jezus Christus roept ook mensen die dit geheim op een bij­zon­dere manier zicht­baar maken. Hij riep aller­eerst twaalf mannen die Hij later zijn vrien­den noemde. Hij heeft hen op weg gestuurd om datgene wat met Hem is be­gon­nen voort te zetten, name­lijk Gods liefde bij de mensen te brengen. Dit vraagt van de ge­roe­pene een totale toe­wij­ding. Hij spreekt deze uit in de wij­dings­be­lof­ten. Jezus belooft ons de Geest van waar­heid. Als iemand ingaat op de roepstem van de Heer mag hij steeds getuigen van de schit­te­rende waar­heid dat God ons bemint, ook als hij zijn eigen beper­kingen en die van andere mensen ervaart, aldus de bis­schop. Na de wij­dings­plech­tig­heid volgde een druk bezochte receptie met felici­ta­ties voor de beide wij­de­lin­gen.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose