• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mensen opzoeken in de bajes

impressie van 4e bijeenkomst zaterdagavond 2 april

gepubliceerd: woensdag, 6 april 2016

‘De men­se­lijke waar­dig­heid in de bajes overeind hou­den’, daar­mee vatte diaken Walther Burge­ring zijn werk als voor­ma­lig gees­te­lijk ver­zor­ger bij justitie samen. De Rotter­damse diaken leidde het geloofs­ge­sprek in het kader van de maan­de­lijkse bij­een­komst op zater­dag­avond in de Basiliek rond het thema ‘de ge­van­ge­nen bezoeken’.

Voor­af­gaande aan het gesprek wer­den in de gebeds­dienst Schrift­tek­sten en gedachten van kerk­va­der Au­gus­ti­nus voor­ge­le­zen. Au­gus­ti­nus richtte zich in zijn tijd op het vrijkopen en bevrij­den van slaven. Ook het bezoeken van ge­van­ge­nen was voor hem een be­lang­rijk werk van barm­har­tig­heid. Daar­naast onderkende hij een andere, gees­te­lij­ke be­vrij­ding, name­lijk van zon­den en duisternis.

Het bezoeken van ge­van­ge­nen blijft actueel. Diaken Burge­ring wist te ver­tellen dat er ook vanuit de Kerken veel vrij­wil­li­gers zijn die gedetineer­den opzoeken, vooral degenen die door familie in de steek zijn gelaten. ‘Het is nu eenmaal zo dat een delict zel­den op zich­zelf staat. Vaak liggen er versla­vings- en relatie­pro­ble­men aan ten grond­slag.

De kerk­diensten, waarvoor vrij­wil­li­gers zich samen met gees­te­lijk ver­zor­gers inzetten, zijn voor veel gedetineer­den een moment van be­zin­ning, maar wor­den ook beleefd als een uitje.’ Tenslotte hield Walther Burge­ring een pleidooi voor nazorg van ex- gedetineer­den via stich­tingen als Exodus en Bakboord. In die nazorg en de be­ge­lei­ding naar terug­keer in de maat­schap­pij komen on­der­wer­pen zoals wonen, werken, relaties en zin­ge­ving aan de orde.

Bewogen door en betrokken op mensen sprak de diaken over zijn voor­ma­lig werk. Momenteel is hij werk­zaam in de Nicolaas­paro­chie in Zoetermeer en als stu­den­tenpastor in Leiden.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose