• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Caritas en Diaconie: vaak onzichtbaar maar wel aanwezig!

Komend weekend is het de jaarlijkse zondag van de diaconie.

gepubliceerd: maandag, 29 mei 2023

Komend weekend is het de jaar­lijkse zon­dag van de diaconie.

‘Velen zetten zich vanuit onze pa­ro­chie dage­lijks in voor caritas en diaconie, geor­ga­ni­seerd in Parochiële Caritas In­stel­ling en in de werk­groep ‘Diaconie’, vaak onzicht­baar. Ze onder­steunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwets­ba­re mensen ont­van­gen hulp op materieel vlak. Ook onder­steunen we projecten in andere lan­den.

Diaconie vormt een be­lang­rijk onder­deel van ons christen­zijn; niet alleen het eucha­ris­tisch brood delen met elkaar, maar ook onze zorg, aan­dacht, en zelfs let­ter­lijk brood en eten. Daarom hou­den we komend weekend naast een Caritas­col­lec­te voor de fi­nan­ciële onder­steu­ning van diaconale projecten in het bisdom Breda, ook graag weer een inzameling van houd­ba­re levens­mid­de­len voor de Voedsel­bank, bestemd voor mensen in Halder­berge. Verder zal er, net als vorig jaar, een rozenactie wor­den gehou­den waarbij na afloop van de vie­ring een roos kan mee­ge­no­men en gegeven aan iemand die een opkikker goed kan gebruiken. Mooi als veel mensen hieraan mee willen doen. U toch ook!?!

‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose