• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie

gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023

Utrecht - De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen hebben een pinkster­brief ge­schre­ven aan alle betrok­ke­nen bij ac­ti­vi­teiten voor caritas en diaconie in de pa­ro­chies. Zij willen hen daar­mee een hart onder de riem steken bij dit be­lang­rijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bis­schop­pen.

‘De samen­le­ving staat onder druk. Door de eco­lo­gische en de sociale crisis raken mensen van elkaar verwij­derd. Het Armoede­rap­port van de Kerken in 2023 laat zien dat een miljoen Neder­lan­ders in armoede leeft’, zo sig­na­le­ren de bis­schop­pen. ‘De groeiende armoede, maar ook de komst van vluch­te­lingen en mi­gran­ten roepen ons op om in actie te komen. Christus geeft ons het voor­beeld door oog te hebben voor mensen, juist voor hen die aan de rand van de samen­le­ving staan.’

Kin­de­ren van één Vader

In deze pinkster­brief wordt niet alleen verwezen naar het Armoede­rap­port maar ook naar de en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus, Fratelli tutti, waarin de paus bena­drukt dat we allen broe­ders en zusters zijn, kin­de­ren van één Vader en dat we daarom allemaal gelijk zijn in waar­dig­heid. ‘Anderen mogen rekenen op ons. Mensen met hun noden en zorgen zijn niet alleen doel­groep van onze zorg. Ze zijn gelijk­waar­dige partners’, zo beamen de bis­schop­pen de visie van paus Fran­cis­cus.

De bis­schop­pen spreken in deze brief hun grote waar­de­ring uit voor het vele werk dat wordt gedaan: ‘Velen zetten zich vanuit pa­ro­chies dage­lijks in voor caritas en diaconie, geor­ga­ni­seerd in Parochiële Caritas In­stel­lingen en in werk­groepen of ongeor­ga­ni­seerd, vaak onzicht­baar. Ze onder­steunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwets­ba­re mensen ont­van­gen hulp op materieel vlak. Ook onder­steunen pa­ro­chies projecten in andere lan­den. Het Armoede­rap­port 2023 toont aan dat de cari­ta­tieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.’

Voortgang, zegen en in­spi­ra­tie

Daar­naast spreken de bis­schop­pen de hoop uit dat het be­lang­rijke werk voor caritas en diaconie voortgang blijft vin­den in ‘het hart van onze Kerk’. ‘Kunnen we de samen­le­ving het gezicht van Christus laten zien door onze broe­ders en zusters die onze zorg vragen te ont­moe­ten van hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ont­moe­ten in de eenzame, in de rouwende, in de vluch­te­ling en de migrant, in de dak­loze en de verstotene?’, zo vragen zij de lezers die zij tot slot veel zegen toewensen en de in­spi­ra­tie van de Heilige Geest voor hun werk.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose